Stomatologia: potrzebny świadczeniodawca dla żołnierzy

ms
17-01-2020, 09:18
Trwa konkurs ofert na realizowanie usług stomatologicznych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu (śląskie).

Wykonawca powinien:
- podjąć się wykonania usług stomatologicznych i podobnych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 08.09.2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r. nr 210, poz. 1252) na rzecz żołnierzy i pracowników RON Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu;

- wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia jedną  osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie świadczenia usług stomatologicznych posiadającą dyplom lekarza stomatologa ze specjalizacją w zakresie chirurgii stomatologicznej co najmniej I stopnia z co najmniej dwuletnią praktyką w zakresie chirurgii stomatologicznej; dodatkowo do realizacji usług w zakresie pomocy stomatologicznej musi być zatrudniona dodatkowa osoba posiadająca doświadczenie w zakresie asysty/pomocy stomatologicznej minimum dwa lata pracy;

- wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie świadczenia usług pomocy stomatologicznej posiadająca doświadczenie w zakresie asysty/pomocy stomatologicznej minimum dwa lata pracy. W przypadku podmiotów działających wspólnie - osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają zsumowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Kryteria oceny ofert: cena 100,00

Czas trwania świadczeń: do 31 grudnia 2020

Termin składania ofert: 17 stycznia 2020 r.

Termin związania ofertą: 30 dni

Ogłaszający: Jednostka Wojskowa Nr 4101

Kontakt: 42-700 Lubliniec ul. Sobieskiego, nr tel. 261 101 450, mail, jwk.przetargi@ron.mil.pl.