WUM: praca czeka w Katedrze Protetyki Stomatologicznej

smn
15-01-2020, 11:14
Trwa konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Protetyki Stomatologicznej, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Co jest wymagane:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
- dorobek naukowy w protetyce stomatologicznej,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

Potrzebne dokumenty:
- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, tytułu specjalisty, zaświadczenia
o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej - Impact Factor, MNiSW, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM).

Termin składania dokumentów: 14 lutego 2020 r., do godziny 15.00.

Więcej: wum.edu.pl