Czy ktoś chce leczyć zęby uczniów w Braniewie?

ms
23-01-2020, 09:13
Burmistrz Braniewa ogłosił konkurs dla podmiotów leczniczych z terenu Braniewa udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

Chodzi oczywiście o objęcie opieką stomatologiczną uczniów szkół podstawowych:
- Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie ul. PCK 4 (599 uczniów)
- Nr 5 w Braniewie ul. Moniuszki 22a (417 uczniów)
- Nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie ul. Konarskiego 13 (557 uczniów)

W szkołach tych nie funkcjonują gabinety stomatologiczne.

1. Lekarz dentysta sprawuje opiekę nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, jest zobowiązany do:
a) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży ze wskazanych szkół (do ukończenia 18 roku życia),
b) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, określonych w przepisach szczegółowych.

Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem oferty współpracy powinien spełniać następujące wymagania:
a) na dzień złożenia oferty prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,
b) posiadać aktualny wpis do rejestru,
c) posiadać umowę na świadczenie usług stomatologicznych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia,
d) zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie,
- kserokopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru,
- kserokopię umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych,
- oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów lub oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności).

Komplet dokumentów należy składać do 30 stycznia 2020 r. do godz. 14, na adres Urząd Miasta w Braniewie ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.