Kto na dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie

ms
20-01-2020, 09:14
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
- wykształcenie wyższe,
- wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
- co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferta powinna zawierać:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowe],
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy bądź inne dokumenty zaświadczające o przebiegu zatrudnienia lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
6) informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną data nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na to stanowisko

Wymagania dodatkowe: pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora SCK UM w Lublinie (do 5 stron standardowego maszynopisu).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, zamieszczając na niej imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora SCK UM w Lublinie" - osobiście lub pocztą w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (8 stycznia 2020 r.).

Adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dział ds. Szpitali Klinicznych
al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
(pokój 106)

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 20 dni po upływie terminu składania ofert.