Do objęcia prezesura Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego w Gdańsku

ms
10-01-2020, 10:21
Poszukiwani kandydaci na stanowisko prezesa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego w Gdańsku.

Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe,
- wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków prezesa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii,
- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
- znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia,
- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia,
- oświadczenie, że kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie.

Osoby zainteresowane powinny przesłać skany podpisanych dokumentów:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
- koncepcja funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii,
- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata a oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),
- informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
- oświadczenia kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Termin nadsyłania aplikacji: 31 stycznia 2020 r.

Kontakt:  Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a.