LDEK już 8 lutego

ms
07-01-2020, 12:38
Najbliższy LDEK zaplanowany został na 8 lutego 2020 r. - podaje CEM.

Informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia LDEK oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywana (co do zasady) za pomocą SMK.

Formalności
Przypomnijmy, że osoby zgłaszające się do LDEK są zobowiązane do przedstawienia (bezpośrednio przed egzaminem) zespołowi egzaminacyjnemu dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie może on przystąpić do egzaminu. Nie ma wymogu przedstawiania dyplomu ukończenia studiów lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Opłata
Opłatą egzaminacyjną (100 zł) objęte jest drugie i kolejne zgłoszenie do LDEK składanego w języku polskim. Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały tylko zgłoszenia do LDEK.

Zgłoszenie do LDEK w języku obcym objęte jest opłatą za każde zgłoszenie (340 zł). Opłatę egzaminacyjną można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń na indywidualny numer konta wygenerowany podczas składania wniosku. Numer konta jest unikalny dla każdej sesji egzaminacyjnej. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie może przystąpić do egzaminu. 

Przebieg LDEK
LDEK ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Centrm Egzaminów Medycznych udostępnia również wykaz podręczników służących do przygotowania się do LDEK, proponowany przez konsultantów krajowych.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny.

Zastrzeżenia do zadań egzaminacyjnych można składać jedynie w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po jego zakończeniu.

Wyniki
Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik LDEK nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.

Wynik LDEK jest przekazywany poszczególnym osobom za pomocą SMK oraz podawany na stronie internetowej CEM.

Osobie, która złożyła egzamin, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.