GUMed: szukają asystenta w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

en
27-12-2019, 09:49
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych (nauczyciela akademickiego) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia (czas określony).

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.: 
- posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
- nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,
- spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, 
- oświadczają, iż w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

Wymogi kwalifikacyjne:
- ukończyli studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne,
- posiadają licencjat na kierunku techniki dentystyczne,
- bardzo dobrze znają język angielski,
- udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej,
- udokumentowane doświadczenie pracy badawczej,
- udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
- pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- informację o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych,
- dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
- dyplom poświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora (jeśli kandydat posiada stopień naukowy doktora),
- informację o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora (w przypadku osoby nie posiadającej tego stopnia),
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
- inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i kompetencje do prawidłowej realizacji zajęć ze studentami,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez GUMed oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja na stanowisko Asystenta dokonywana jest na podstawie analizy dokumentacji przedstawionej przez kandydatów w konkursie.

Termin składania dokumentów: 20 stycznia 2020 r.  godz. 15.00 

Gdański Uniwersytet Medyczny nie zapewnia mieszkań pracowniczych.

Więcej: gumed.edu.pl