UM w Poznaniu: praca dla adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

smn
20-12-2019, 11:53
Trwa konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
- odpis dyplomu,
- odpis posiadanej specjalizacji,
- odpis nadania stopnia doktora,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 454 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii,
-   zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego ( angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski),
-   kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego pracodawcy,
-   informację o dorobku naukowym,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: 16 stycznia 2020 r.

Więcej: ump.edu.pl