ZK w Strzelcach Opolskich potrzebuje dentysty

ms
18-12-2019, 08:40
Dyrektor Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich ogłosił konkurs ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (opieka stomatologiczna) osobom odbywającym karę pozbawienia wolności.

Przewidywana liczba stanowisk: jedno
Liczba pacjentów miesięcznie: 120
Zakres świadczeń: gwarantowane, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r.
Wynagrodzenie: stawka ryczałtowa za liczbę przyjętych pacjentów
Czas trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 r. do godz. 12.30
Oferty należy składać: w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich przy ulicy Klonowej 3, lub pocztą.
Miejsce i termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2019 r., godz. 13.00, siedziba organizatora, sala konferencyjna.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych.

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w siedzibie organizatora.

Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich zapewnia lokal, aparaturę i sprzęt medyczny, materiały i środki medyczne oraz środki łączności niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

Liczba uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 2 w Strzelcach Opolskich i przeciętnie wynosi 700 osób.