Bez podatku dochodowego od pracujących lekarzy i lekarzy dentystów - emerytów

ms
10-12-2019, 15:07
Lekarze i lekarze dentyści, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego i przejściu na emeryturę kontynuują wykonywanie zawodu lub podejmą ponownie wykonywanie zawodu powinni być zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwraca się z apelem do ministra finansów Naczelna Rada Lekarska. 
.

Zwolnieniem od podatku dochodowego powinny być objęte przychody osiągane z tytułu wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że w obliczu problemów z pozyskaniem wykwalifikowanego personelu medycznego władze państwowe powinny dokładać wszelkich starań, aby możliwie najefektywniej wykorzystywać dostępne zasoby kadr medycznych.

Z jednej strony powinno się dążyć do zdejmowania z lekarzy licznych obowiązków administracyjnych i biurokratycznych.

Z drugiej strony należy stwarzać zachęty – także ekonomiczne - do wykonywania zawodu przez lekarzy, którzy z uwagi na wiek i posiadane uprawnienia emerytalne ograniczyli swoją aktywność zawodową, ale nadal dysponują wiedzą i umiejętnościami, które mogą dobrze służyć pacjentom.

Jednym z czynników ekonomicznej zachęty mogłoby być zwolnienie przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania zawodu z podatku PIT. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w grupie wiekowej, której dotyczy apel, większość osób to doświadczeni lekarze posiadający specjalizację lekarską. 

Naczelna Rada Lekarska wskazuje przy tym, że prawodawstwo polskie dopuszcza zwolnienie podatkowe dla podatników wskazanych według kryterium wieku, czego dowodem jest ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394), na mocy której zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.