Areszt Śledczy szuka pomocy stomatologicznej

en
11-12-2019, 09:01
Dyrektor Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ogłosił konkurs ofert na świadczenia z zakresu pomoc dentystyczna.

Umowa zawarta będzie na czas określony, tj. do 31 grudnia 2020 r. Szacowana liczba obsługiwanych pacjentów wynosi nie więcej niż 750 osób. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Oferty zawierające cenę wyższą niż 20,00 zł. brutto za jedną godzinę udzielanych świadczeń będą odrzucone.

Maksymalna liczba godzin w miesiącu: 147 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych uzależnia się od daty zakończenia postępowania konkursowego, nie wcześniej jednak niż od 7 stycznia 2020 r. 

W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- mają fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, formularzem ofertowym oraz projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej www.sw.gov.pl, a także w siedzibie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Co należy dołączyć do formularza ofertowego:
- kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kserokopię polisy od odpowiedzialności cywilnej,
- kserokopię decyzji NIP, chyba że numer NIP jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów.

Kryterium oceny składanych ofert będzie stanowić cena za realizację usługi.

Termin składania ofert: 31 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do jednostki). 

Ogłoszenie wyniku konkursu: w ciągu  3 dni od dnia zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez udzielającego zamówienie.

 Więcej: sw.gov.pl