ZK w Sieradzu szuka protetyka

en
09-12-2019, 09:56
Trwa konkurs ofert w Zakładzie Karnym w Sieradzu na realizację świadczeń protetycznych.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci którzy:
- posiadają uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zakres: świadczenia z protetyki stomatologicznej
Kryterium wyboru ofert: cena brutto; waga 100 proc.
Okres rozliczeniowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2020 r.

Oferty powinny być składane na formularzach ofertowych pobranych ze strony internetowej www.sw.gov.pl). Dokumenty można pobrać również w siedzibie Zakładu Karnego w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Orzechowa 5, pokój kadr w godz. 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, nr tel. (43) 8270623. Na kopercie powinno być zaznaczone jakiej działalności medycznej oferta dotyczy.

Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r. do godz. 11:30.

Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 Więcej: sw.gov.pl