EDM: bezpieczeństwo migracji danych

ms
25-11-2019, 08:21
Prezydium NRL domaga się stworzenia przez Ministerstwo Zdrowia warunków do bezpiecznej migracji danych – procedura ta jest niezbędna dla zachowania prawa pacjenta do dokumentacji medycznej i jest elementarnym wymogiem konkurencyjności na rynku oprogramowania medycznego.

21 listopada 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezydium NRL z Januszem Cieszyńskim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. W spotkaniu udział wzięła delegacja Federacji Porozumienie Zielonogórskie: prezes Jacek Krajewski i wiceprezes Tomasz Zieliński.

Dyskusja koncentrowała się wokół, mającego wejść w życie z początkiem 2020 r., obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Strona lekarska uzyskała zapewnienie ministra J. Cieszyńskiego, że w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów i wzoru dokumentacji medycznej, postulaty samorządu będą uwzględnione.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do pełnej współpracy ze środowiskiem lekarskim podczas wdrażania projektu e-recepty.

Przygotowana przez władze publiczne ogólnodostępna aplikacja gabinet.gov.pl, choć przydatna głównie w indywidualnych praktykach, po usprawnieniu niektórych funkcjonalności może być użytecznym narzędziem do wystawiania recept elektronicznych.

Samorząd podkreślił, że dokonywane przez placówki medyczne inwestycje w zakup oprogramowania wymagają pewności co do trwałości i bezpieczeństwa gromadzonych w nim danych osobowych i danych o leczeniu.

Dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów podstawowe jest ustalenie, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, wystawienie po 7 stycznia 2020 r. – w przypadku braku dostępu do Systemu Informacji Medycznej – recepty w postaci papierowej jest uprawnieniem osoby wystawiającej receptę, zabezpiecza potrzeby pacjenta i nie jest obarczone ryzykiem sankcji. Brak jest również powodów, dla których recepta taka mogłaby spotkać się z odmową realizacji.