Stepnica oczekuje na lekarzy dentystów

ms
26-11-2019, 10:03
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zaprosił do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest właśnie ta gmina.

Świadczenia opieki stomatologicznej mają być realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Stepnica.

Przewiduje się zawarcie porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą. Opieka stomatologiczna dotyczy 373 uczniów ze szkół:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy (256 uczniów)
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu (117 uczniów).

Opieka stomatologiczna obejmuje:
-  świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica lub mailem na adres: oswiata@stepnica.pl, najpóźniej do 29 listopada 2019 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Dorota Bednarczyk, tel. 91 418 85 21 w. 39