W gminie Mstów udało się: roztoczą opiekę stomatologiczną nad uczniami

ms
18-11-2019, 09:50
Urząd Gminy Mstów wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku – znalezienia świadczeniodawców, którzy w ramach kontraktu z NFZ realizowaliby przeglądy i leczenie stomatologiczne uczniów tamtejszych szkół. Wymóg nawiązania współpracy wynika z przepisów ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Porozumienie zostało zawarte z Przychodnią Stomatologiczną ,,CHODENT” s.c. w Mstowie ul. Wolności 58 oraz z NZOZ Przychodnią Lekarską VENA s.c. w Mstowie ul. Gminna 14.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w: Brzyszowie, Krasicach, Kucharach, Mokrzeszy, Mstowie, Jaskrowie, Małusach Wielkich, Zawadzie. Dla tych placówek organem prowadzącym jest gmina Mstów.

Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinetach stomatologicznym podmiotów, które zawarły porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Szkoda, że takie działania to tylko dzielenie krótkiej kołdry.