ZK w Sierakowie Śląskim poszukuje świadczeniodawcy w zakresie usług stomatologicznych

ms
15-11-2019, 07:47
Dyrektor Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim zaprosił do składania ofert na udzielanie więźniom świadczeń stomatologicznych.

Przeciętna liczba pacjentów – 80 miesięcznie.

Wynagrodzenie: stawka ryczałtowa za miesiąc pracy (minimum 80 pacjentów miesięcznie).

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej wymaganej od zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne).

Świadczenia wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i wiedzą medyczną, kierując się przy tym potrzebami racjonalnych skutków finansowych sprawowanej opieki.

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, który zapewnia lokal, aparaturę i sprzęt medyczny, materiały i środki medyczne oraz środki łączności niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Zakład Karny nie zapewnia pomocy stomatologicznej, wymaganej odzieży roboczej oraz sterylizacji narzędzi.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych: 600 aresztantów.

Czas trwania umowy: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty.

Kontakt: pod nr. tel. 34 / 35 38 510 wew. 600

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim przy ulicy Cegielnianej 13, lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do  15 listopada 2019 r. do godz. 12.00.

Oferty przesłane na adres organizatora drogą pocztową, będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 15 listopada 2019 r., godz. 12.30, siedziba ZK, sala konferencyjna.