Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek koordynatorem Subdyscypliny Nauk Medycznych Stomatologicznych

ms
07-11-2019, 11:22
Podczas inauguracyjnego posiedzenia trzech Rad Dyscyplin Naukowych WUM prof. Krzysztof J. Filipiak – przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Medycznych wręczył powołania do składu Rady Dyscypliny Nauk Medycznych. Nominację na stanowisko koordynatora Subdyscypliny Nauk Medycznych Stomatologicznych wręczono prof. dr hab. n. med. Agnieszce Mielczarek z Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek jest konsultantem krajowym do spraw stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Rada Dyscypliny Naukowej, jest organem odpowiedzialnym za nadawanie stopni naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Do zadań Rad Dyscyplin Naukowych należy:
- opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej i określanie optymalnych warunków jej realizacji,
- przedstawianie rektorowi i senatowi rozwiązań mających na celu podwyższenie jakości nauki oraz ułatwienie pracy naukowej na WUM,
- realizacja zadań związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny,
- prowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni naukowych w dyscyplinie naukowej i ich nadawanie w drodze decyzji administracyjnej,
- ustalanie wymagań stawianych kandydatom do stopni naukowych w ścisłej współpracy ze szkołami doktorskimi,
- określanie minimalnych standardów wyników pracy naukowej dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie oraz monitorowanie osiągnięć naukowych tych pracowników,
- opiniowanie zatrudnienia w grupach pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i naukowo-technicznych,
- opracowanie minimalnych wymagań dotyczących osiągnięć naukowych w konkursach na stanowiska badawcze i badawczo–dydaktyczne,
- opiniowanie podziału środków na działalność naukową uzyskanych przez WUM w formie subwencji oraz innych wydatków wspomagających rozwój naukowy w danej dyscyplinie,
- podejmowanie niezbędnych działań do uzyskania kategorii naukowej w procesie okresowej oceny parametrycznej,
- koordynowanie procesu odbierania oświadczeń nauczycieli akademickich o wyborze dyscypliny naukowej, czasie pracy w ramach tej dyscypliny i przypisaniu do liczby „n” oraz nadzór nad sprawozdawczością w tym zakresie,
- koordynowanie optymalnego poziomu zatrudnienia pracowników naukowych oraz składanych przez nich oświadczeń pod kątem uzyskania najwyższej kategorii naukowej oraz najwyższego poziomu subwencji,
- udział w procesie oceny nauczycieli akademickich, uwzględniającej ocenę pracy naukowej oraz opracowanie kryteriów oceny pracy naukowej,
- tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej w jednostkach badawczo-dydaktycznych, we współpracy z dziekanami.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem