Organizatorzy Konferencji Sekcji Protetyki PTS czekają na prace naukowe

ms
06-11-2019, 10:50
Organizatorzy wydarzenia przekonują, że tradycje warto podtrzymywać – a zwłaszcza te dobre. A do dobrych tradycji z pewnością należy uczestnictwo w konferencjach naukowo - szkoleniowych Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 5 i 6 czerwca 2020 r. w Opalenicy odbędzie się XXXVII edycja tego uznanego projektu naukowego.

Temat przewodni  konferencji to „Nowoczesne materiały i technologie przyszłością protetyki”.

- Rozwój współczesnych technologii protetycznych stał się wyzwaniem dla praktyków. Z jednej strony pragniemy, aby urządzenia czy materiały były coraz lepsze, z drugiej próbujemy dotrzymać kroku w tej czasami szalonej ewolucji. Odnalezienie się w tej sytuacji jest prawdopodobnie najważniejszym gwarantem zadowolenia z własnej pracy – uważają organizatorzy.

W komitecie organizacyjnym znajdują się dwie wybitne znakomitości: dr hab. Mariusz Pryliński oraz dr hab. Teresa Sierpińska.

Uczestnicy Konferencji zainteresowani zgłoszeniem pracy, powinni przysyłać streszczenia prac do 31 marca 2020 r.

 Formy prezentacji:
- wystąpienie ustne (10 minut);
- plakat.

Streszczenia prac, nieprzekraczające strony formatu A4, można zgłaszać wyłącznie on-line od 4 listopada 2019 r.

O zakwalifikowaniu pracy do prezentacji podczas konferencji i terminie jej wygłoszenia autorzy zostaną powiadomieni mailem do 17 kwietnia 2020 r.

Nadsyłane prace powinny zawierać:
- imię i nazwisko autora/autorów,
- imię i nazwisko oraz e-mail i telefon autora, który będzie prezentował pracę podczas konferencji,
- tytuł pracy,
- nazwę instytucji naukowej, z którą związany jest autor/autorzy,
- tekst streszczenia.

Tekst streszczenia powinien być opracowany wg następującego schematu:
a. praca oryginalna – cztery akapity zatytułowane kolejno: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski.
b. układ pracy kazuistycznej powinien być następujący: wprowadzenie, cel, opis przypadku/serii przypadków; omówienie; wnioski/podsumowanie.
c. w pracach poglądowych streszczenie powinno w sposób zwięzły opisywać podjęty temat i zawierać wstęp, omówienie zagadnienia i podsumowanie/wnioski.

Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację ustną pracy, publikację w całości lub prezentację w formie plakatu podczas konferencji oraz w czasopiśmie „Protetyka Stomatologiczna”.

 Autorzy zakwalifikowanych prac nie są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Spośród zgłoszonych prac zostanie wyłoniona jedna - najlepsza. Jej główny autor zostanie zwolniony z opłaty za uczestnictwo w Kongresie EPA odbywającym się w okresie 17-19 września 2020 r. w Atenach.

- Liczymy na obecność reprezentantów wszystkich ośrodków naukowych z kraju, a także przyjazd do pięknej Opalenicy gości z zagranicy. Wykłady, sesje plakatowe, żywa wymiana doświadczeń, kuluarowe dyskusje bez końca – to stałe elementy corocznych spotkań protetyków.

Tradycji stanie się zadość, ale postaramy się przekraczać granice własnych możliwości organizacyjnych. Dobra protetyka ma stabilne fundamenty w doświadczeniu, ale bez młodzieńczego zapału i otwartości - stoi w miejscu. Ta myśl będzie przyświecała podczas tworzenia programu konferencji – zapewniają organizatorzy.

Do Opalenicy organizatorzy zapraszają wszystkich, którym bliska sercu jest polska protetyka.

- Kusimy wiedzą, ale nie tylko. Wszak czym byłaby dobra konferencja bez możliwości porozmawiania z przedstawicielami producentów lub dystrybutorów, a także bogatej części integracyjnych. Sekcja Protetyki PTS w 2020 r. może zaskoczyć – podkreślają organizatorzy.

Więcej: www.protetyka2020.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem