ORL musi udostępnić (na wniosek) sprawozdania finansowe ze szczegółami

ms
30-10-2019, 09:34
Informacja, dotycząca sprawozdania finansowego (wraz ze wszystkimi załącznikami, będącymi częścią sprawozdania finansowego i ze wszystkimi uchwałami organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe)  odnosi się do majątku samorządu zawodowego - a zatem jest informacją publiczną – uznał WSA w Kielcach II SAB/Ke 30/19.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Okręgowa Rada Lekarska – jako organ samorządu zawodowego, jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 - "Udip").

Obowiązek wydania decyzji administracyjnej ustawodawca przewidział w takich przypadkach, gdy żądana informacja jest informacją publiczną, ale organ odmawia jej udostępnienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Udip udostępnianie informacji publicznej "na wniosek" następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku (wyjątkami).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu 14 dni - podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o dacie, w jakiej udostępni informację. Musi to nastąpić nie później niż w dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

W rozpoznawanej sprawie ORL wprawdzie przesłała wnioskodawcy budżet Izby za 2018 r., zawierający informację o jego wykonaniu oraz kserokopię uchwały nr 10 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej z 6 kwietnia 2019 r., jednakże inny był przedmiot i zakres żądania o udostępnienie informacji publicznej.

We wniosku z 2 czerwca 2019 r. skarżący wyraźnie określił czego się domaga, mianowicie sprawozdania finansowego za 2018 r. wraz ze wszystkimi załącznikami, będącymi częścią sprawozdania finansowego i uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r., o których mowa w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W odpowiedzi na ponowne żądanie wnioskodawcy, organ wezwał z kolei do określenia, czy wniosek dotyczy udostępnienia sprawozdania w całości, czy w zakresie, w jakim realizowane są zadania publiczne, na które okręgowe izby lekarskie otrzymują subwencje od ministra zdrowia i marszałków województw, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ponadto, w trybie art. 64 § 2 w zw. z art. 63 § 1 i 3 Kpa w zw. z art. 16 Udip - wezwał do przesłania podpisanego wniosku na adres Izby, również pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

Sędziowie wskazali, że ustawodawca dla wniosku o udzielenie informacji nie przewiduje jakichkolwiek wymagań formalnych, poza utrwaleniem go w formie pisemnej, gdzie możliwe jest jego przesłanie także drogą elektroniczną, bez użycia podpisu elektronicznego.

Wynika to z braku konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, który żądając informacji publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek uzasadniającym to interesem faktycznym lub prawnym.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie stanowi podania w rozumieniu art. 63 Kpa, ponieważ na tym etapie postępowania przepisów Kpa się nie stosuje. Wniosek taki musi zawierać jasne sformułowanie, co jest przedmiotem żądania. Natomiast brak np. podpisu na wniosku nie stanowi braku formalnego (wyroki NSA: z 16 marca 2009 r., sygn. I OSK 1277/08; z 27 marca 2018 r., sygn. I OSK 1701/16).

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem