UM w Poznaniu: wolne stanowisko profesora w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

en
04-11-2019, 11:50
Trwa konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr
19/ 2019 z 20 marca 2019 r.).

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
- odpis nadania tytułu naukowego profesora,
- informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji zgodną z wymogami kryteriów
zawartych w uchwale nr 154 / 2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskie w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2018 r. określonych dla stanowiska profesora
zwyczajnego: w zakresie punktów B – F potwierdzoną przez Bibliotekę Główną UMP, w
zakresie punktu G przez Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami UMP, w
odniesieniu do punktu A należy dostarczyć stosowne kserokopie,
- informację o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,
- informację o ocenie okresowej uzyskanej w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do
konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni – opinię ostatniego zakładu pracy,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie
podstawowym miejscem pracy kandydata,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko "profesora zwyczajnego w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji prowadzonej przez
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam,
że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody
na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Termin składania dokumentów: 15 listopada 2019 r.
Dział Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul.  Fredry 10 pokój nr 141.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl