Rektor WUM prostuje błędne informacje na temat UCS

en
16-10-2019, 08:24
Okazuje się, że Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, otwierane uroczyście 9 października 2019 r., stało się tematem wielu nieprawdziwych informacji. Sytuacja dojrzała do sprostowania.

Prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM w oficjalnym komunikacie informuje że:
- uniwersytet jest właścicielem nieruchomości, na której powstało UCS WUM;
- inwestycja była finansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia i środków własnych uniwersytetu; Nie były i nie są planowane jakiekolwiek zmiany dotyczące przeniesienia własności tej nieruchomości na Centrum Medyczne WUM sp. z o.o.;
- podmiotem leczniczym prowadzącym działalność w budynku UCS WUM jest Centrum Medyczne WUM sp. z o.o. - podmiot, którego Uniwersytet jest w 100 proc.właścicielem. Spółka ze środków własnych wyposażyła UCS WUM w aparaturę i sprzęt służące realizacji świadczeń zdrowotnych, dydaktyki i nauki;
- głównym celem działalności UCS WUM jest realizacja zadań dydaktycznych, leczniczych i naukowych.

W celu realizacji tych zadań WUM zawarł z Centrum Medycznym WUM sp. z o.o. następujące umowy:
a) Umowę najmu części powierzchni UCS WUM przez spółkę na cele administracyjne (łącznie 96,78 m2 ) - umowa została zawarta po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia.

b) Umowę o udostępnienie Uniwersytetowi jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego WUM sp. z o.o. na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018, poz. 2190 j.t.) podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i/lub polegającą na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia oraz jest obowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed-i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

c) Umowę współużytkowania zasadniczej części UCS WUM w celu realizacji zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń, regulującą zasady rozliczeń kosztów funkcjonowania UCS WUM pomiędzy CM WUM sp. z o.o. a Uniwersytetem.

Zasady działalności UCS WUM, największego w Polsce i najnowocześniejszego w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologii, są w pełni transparentne, zgodne z prawem i służą z jednej strony przed- i podyplomowemu kształceniu kadr stomatologicznych oraz prowadzeniu zaawansowanych badań naukowych, z drugiej zaś strony kompleksowemu leczeniu pacjentów.

Wszystkie zadania realizowane w ramach UCS WUM warunkowane są, oprócz pracy znakomitej kadry dydaktycznej i naukowej, także profesjonalnym zarządzaniem obiektem, co przekłada się także na szereg korzyści dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Więcej: wum.edu.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem