W 2019 r. 720 mln zł na leczenie stomatologiczne dzieci

ms
18-10-2019, 10:20
Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformowała, że na świadczenia stomatologiczne dla dzieci przeznaczono w 2019 r. 720 mln zł (to 38 proc. wszystkich nakładów na usługi dentystyczne – przyp. red.).

Józefa Szczurek-Żelazko  przypomniała, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole (gabinetu pielęgniarskiego).

W 2017 r. zabezpieczono w budżecie państwa środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, aby mogły występować o nie na wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w szkole. Wydatkowano na ten cel 44,57 mln zł i wyposażono ponad 9 tys. gabinetów, w tym 1 251 nowo utworzonych. (średnio niecałe 5 tys. zł na jeden gabinet – przyp. red.).

Zgodnie ze wspomnianą  ustawą organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom również możliwość korzystania z gabinetu dentystycznego.

Według danych NFZ w 2018 r. było 720 gabinetów stomatologicznych w szkołach.

W ramach poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r., utworzono dzięki dotacji z budżetu państwa dodatkowo 41 gabinetów dentystycznych w szkołach, głównie z małych miejscowościach, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych jest utrudniona.

Z uwagi na fakt, że nie zawsze utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole jest działaniem optymalnym, np. z powodu małej liczby uczniów, czy trudności lokalowych, ustawa przewiduje rozwiązania alternatywne.

Jeśli zatem w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci, finansowanych ze środków publicznych, tzw. podmiotem współpracującym.

Uzupełniającym sposobem zapewnienia dostępności świadczeń stomatologicznych jest dentobus. Według danych NFZ w 2018 r. ze świadczeń w dentobusach skorzystało prawie 34 tys. dzieci i młodzieży, a w I kw. 2019 r. – 18 656.

Ustawa zapewnia uczniom korzystanie ze świadczeń stomatologicznych w gabinecie zlokalizowanym w szkole oraz w gabinecie współpracującym – poza kolejnością. Ponadto świadczenia stomatologiczne udzielane uczniom w dentobusie, w gabinecie szkolnym albo w gabinecie współpracującym są finansowane bezlimitowo przez NFZ.

Nakłady finansowe w 2019 r. przeznaczone na świadczenia stomatologiczne udzielane w ramach zakresów, w których leczone są dzieci wynoszą 720,2 mln zł.

Jednocześnie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami akcentuje współdziałanie osób udzielających świadczeń zdrowotnych (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta, higienistka stomatologiczna) z innymi osobami zaangażowanymi w zapewnienie opieki nad uczniami, w szczególności z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz współpracę z rodzicami uczniów. Istotą tego jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, ze zwróceniem uwagi na zdrowie jamy ustnej oraz profilaktykę próchnicy zębów.

Z kolei w ramach współpracy pielęgniarki szkolnej z lekarzem dentystą, następuje wymiana informacji o stanie zdrowia jamy ustnej w zakresie niezbędnym do sprawowania opieki stomatologicznej, w szczególności dotyczących wydanych zaleceń, udzielonych i planowanych świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarka szkolna współpracuje również z rodzicami uczniów, przekazując informacje i udzielając wsparcia w zakresie realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem