WUM i ORL w Warszawie: zdecydowanie coś więcej niż nieformalne relacje

ms
15-10-2019, 12:51
Wiadomo, że lekarzy dentystów: tych pracujących w WUM i tych działających w ORL w Warszawie od lat łączą nieformalne, często przyjacielskie relacje. Teraz reprezentantów obu organizacji wiąże coś jeszcze - list intencyjny. Czy to tylko nic nie znaczący zbiór deklaracji, czy może dokument, który daje lekarzom dentystom sprawne narzędzie do załatwiania spraw ważnych dla osób funkcjonujących w branży stomatologicznej? – infoDENT24.pl pyta jednego z animatorów porozumienia - Dariusza Paluszka wiceprezesa ORL w Warszawie i członka prezydium NRL.

infoDENT24.pl: Wydaje się, że każdy list intencyjny to krok w dobrym kierunku, chociażby dlatego, że poprzedzony być musi dobrymi chęciami stron taki list podpisującymi. Jest jednak powiedzenie, które przypisuje dobrym chęciom znaczącą rolę … w piekle.


Dariusz Paluszek: List intencyjny, zawarty przez najwyższe władze Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytet Medyczny w Warszawie powstawał bez mała przez rok i bynajmniej nie ze względu na fakt, że jego twórcy zmagali się z notorycznym brakiem czasu, czy działaniami destrukcyjnymi. Wiedzieliśmy, że tylko niezwykle staranne przygotowanie każdego z punktów porozumienia sprawi, iż uzyskamy użyteczny przewodnik, dający możliwość realizowania konkretnych zadań w konkretnych sytuacjach. W ten sposób – mam nadzieję – ustrzegliśmy się syndromu wspomnianych dobrych chęci.

Chcieliśmy stworzyć dokument, który w sposób kompleksowy określałby formy i zakres współpracy lekarzy dentystów, funkcjonujących w Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i tych którzy nie mają codziennych związków z tą uczelnią. Nie zapominajmy, że jedni i drudzy należą do tej samej korporacji zawodowej, która na Mazowszu reprezentowana jest przez OIL w Warszawie.

infoDENT24.pl: No właśnie, podmiotem tego porozumienia są lekarze dentyści, tymczasem na dokumencie widnieją podpisy rektora WUM Mirosława Wielgosia i prezesa ORL w Warszawie Łukasza Jankowskiego. To oczywiste, gdyż tylko oni mają plenipotencje, aby podejmować tej rangi deklaracje. Trudno jednak przypuszczać, żeby to oni zabiegali o sformalizowanie zasad współpracy. Ani jeden, ani drugi nie jest lekarzem dentystą. Porozumienie to dotyczy, bądź co bądź, tylko części i w dodatku nie tej najliczniejszej części środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.
Dariusz Paluszek: Fakt to inicjatywa lekarzy dentystów, jednak zdajemy sobie z tego sprawę, że bez życzliwego zrozumienia dla naszych postulatów, zarówno ze strony prezesa Łukasza Jankowskiego jak i rektora Mirosława Wielgosia, nie byłoby szans na przygotowanie i wdrożenie swoistego paktu o współpracy. Paktu, który działałby nie tylko tu i teraz, ale dawałby podstawę do sprawnej kooperacji w przyszłości. Ważne, aby współpracować niezależnie od tego czy w sprawy lekarzy dentystów zaangażowani byliby nadal sygnatariusze listu intencyjnego, czy ich następcy. To mrówcza praca, ale wykonana na lata. Ważne jest także to, że mamy wspólne cele i to, że obszary kompetencji i odpowiedzialności obu stron porozumienia uzupełniają się, a nie krzyżują. Prerogatywy WUM i ORL nie zostaną zatem ograniczone. To pożądana sytuacja. 

infoDENT24.pl: Pożądana i wciąż nowa. Mówiąc o samorządzie od lat słyszymy, że lekarze nie zawsze mają na tyle samozaparcia, aby wsłuchiwać się z uwagą w głos lekarzy dentystów, którzy cały czas podnoszą kwestie odmienności ich zawodu.
Dariusz Paluszek: Faktycznie różnie bywało. W Mazowieckiej ORL jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że prezes Łukasz Jankowski prowadzi politykę koncyliacyjną. Oczywiście uważnie analizuje zgłaszane przez Komisję Stomatologiczną ORL propozycje, ale gdy przedstawiamy uczciwie „za i przeciw” – stara się zrozumieć nasze potrzeby i firmuje zgłaszane inicjatywy. Nie sposób tego zaufania nie docenić. To zdecydowanie ułatwia pracę.

infoDENT24.pl: Nic tak dobrze nie wpływa na przekaz, jak konkrety. A zatem w jaki sposób lekarz dentysta, ten prowadzący praktykę w domu rodzinnym i ten, dla którego miejscem pracy jest WUM mieliby czerpać korzyści z podpisanego 26 września 2019 r. listu intencyjnego?
Dariusz Paluszek: Wspomnę chociażby o Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód-Wschód, czy Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych. Łatwiej będzie ORL w Warszawie i WUM angażować się w tego typu przedsięwzięcia. Uniwersytet ma większe możliwości, aby wzmocnić stronę naukową planowanych projektów. Samorząd natomiast ma silniejsze argumenty natury organizacyjnej i zapewne finansowej, które nie są bez znaczenia przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. To są działania bardzo praktyczne. Lekarze dentyści czują głód wiedzy, chcą się szkolić. Moglibyśmy wspólnie z WUM wzmacniać niektóre projekty edukacyjne, udostępniając je większej grupie lekarzy dentystów.

Liczymy na wsparcie naukowców w ocenie jakości realizowanych szkoleń dla lekarzy dentystów. Cóż, nie wszystkie z nich budzą w nas entuzjazm. Wsparcie merytoryczne WUM umożliwiłoby podniesienie poziomu kształcenia ustawicznego. Aktywność edukacyjną mamy wpisane w nasze statutowe priorytety. To co robimy, chcemy wykonywać jak najlepiej. Przydałaby się rzetelna merytoryczna ocena oferty kierowanej do lekarzy dentystów. Łatwiej będzie przeprowadzać projekty naukowe, o ile ich realizacja przebiegałaby pod auspicjami zarówno WUM, jak i Mazowieckiej OIL.

To jeden aspekt sprawy. Wspólny głos lekarzy dentystów, tych zaangażowanych w prace korporacji zawodowej i tych realizujących karierę naukową - będzie zdecydowanie silniej oddziaływać przy opiniowaniu interesujących nas aktów prawnych. Będziemy mieli możliwość wypracowywania spójnych stanowisk. Doświadczenie uczy nas, że dla legislatorów różniące się opinie są dobrym pretekstem do ignorowania sygnalizowanych zastrzeżeń. Teraz takie tłumaczenie będzie trudniejsze do obrony.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności mamy z pewnością zdecydowanie większe doświadczenie w ocenie prawnych skutków zapowiadanych rozwiązań legislacyjnych. Sadzę, że będziemy mogli w tym zakresie służyć fachową radą koleżankom i kolegom z WUM.

Wspólne logo akcji profilaktycznych wzmocni efekt podejmowanych wysiłków. WUM da pieczęć zgodności realizowanego projektu z naukowymi teoriami, natomiast ORL w Warszawie weźmie na siebie aspekt organizacyjny przedsięwzięcia. Oczywiście podział ten za każdym razem określany byłby indywidualnie, w zależności od potencjału każdej ze stron w konkretnym zdarzeniu.

Dzięki wyznaczonym ścieżkom łatwiej będzie lekarzom dentystom z WUM załatwiać sprawy zawodowe, które niejako z klucza znajdują się w gestii samorządu.

infoDENT24.pl: Mamy dwa podmioty gotowe do współpracy. Liczebność jednego liczymy dziesiątkami, drugiego tysiącami. Nie o skalę rzecz idzie, ale trudno mówić w tej sytuacji o parytecie potencjałów, a to niesie naturalne zagrożenia.
Dariusz Paluszek: W tym konkretnym przypadku absolutnie obowiązuje priorytet jakości nad ilością. Łączy nas jedność interesów, a nie symetryczność w liczbie szabel. Dobrym pomysłem jest zgodne osiąganie wspólnych celów. W realizacji wielu z nich większe możliwości ma WUM, w innych ORL w Warszawie. Wykorzystajmy taką sytuację współdziałając na zasadzie konfederacji. Jestem za zrzeszaniem się różnorodnych struktur, ale działających na lokalnym rynku, które łączy wspólnota interesów. W takich przypadkach efektywność kooperacji jest największa.

Dominacja jest zaprzeczeniem partnerstwa i prędzej lub później prowadzi do niezbyt szczęśliwego końca. Zresztą statuty naszych organizacji w zasadzie uniemożliwiają wchodzenie w strefę konfliktu interesów. To dobry scenariusz działania, który chcemy powielić z innymi partnerami, ale – póki co – to jeszcze za wcześnie na ujawnianie szczegółów.

                                                                      ***

- Współpraca na styku nauki i działalności samorządu lekarskiego daje pewność skutecznego połączenia wiedzy i praktyki jej stosowania oraz realizowania społecznie wartościowych przedsięwzięć - czytamy w liście intencyjnym. Sygnatariusze listu wyrazili wolę m.in.:
- udziału we wspólnych projektach naukowych, badawczych, rozwojowych, w tym wspólną organizację konferencji naukowych poświęconych tematyce stomatologicznej;
- realizowania zadań w zakresie działalności samorządu lekarskiego;
- rozwijania doradztwa i konsultacji naukowych;
- promowania wypracowanych wspólnie projektów dotyczących polityki stomatologicznej.

Jak podkreślali rektor Mirosław Wielgoś i prezes Łukasz Jankowski: współpraca pomiędzy WUM a OIL w Warszawie ułatwi pełne wykorzystanie potencjału obu instytucji "mamy przecież wspólne cele, które razem będzie łatwiej i skuteczniej osiągać".

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem