Jak dentysta ma się szkolić w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta

ms
14-10-2019, 07:26
Minister zdrowia, wskazując zakres tematyczny szkoleń dla lekarzy dentystów uwzględnił fakt, iż dobra znajomość obrazowania szczegółów anatomicznych i procesów patologicznych skutkuje lepszym doborem techniki obrazowania, bardziej precyzyjnym pozycjonowaniem, co w konsekwencji daje mniejszą liczbę ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.

Przepisy ustawy Prawo atomowe nakładają na osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie obowiązek ustawicznego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Obowiązek ten można zrealizować poprzez:
1) ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu;
2) ukończenie innego, niż wskazane w pkt 1, szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczeń o ukończeniu każdego z tych szkoleń;
3) udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom, o których mowa w pkt 2;
4) wygłoszenie wykładów lub wystąpienia w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2, na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.

Minister zdrowia, wskazując zakres tematyczny szkoleń dla lekarzy dentystów uwzględnił fakt, iż dobra znajomość obrazowania szczegółów anatomicznych i procesów patologicznych skutkuje lepszym doborem techniki obrazowania, bardziej precyzyjnym pozycjonowaniem, co w konsekwencji daje mniejszą liczbę ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące.

Zakres tematyczny szkolenia dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujących ich wykonywanie, obejmuje bloki tematyczne określone w ramowym programie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz
1) metody i techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych;
2) metody i techniki wykonywania zdjęć zewnątrzustnych;
3) obrazowanie badań RTG w stomatologii;
4) elementy radiologii stomatologicznej;
5) testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;
6) medyczne procedury radiologiczne (wzorcowe i szczegółowe);
7) teleradiologię;
8) radiologię twarzowo-szczękową;
9) stomatologiczną anatomię radiologiczną CT (CBCT).

Dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej obowiązywać mają dwie formy szkolenia:
1)     szkolenie stacjonarne – przekazywanie wiedzy w ramach szkolenia odbywa się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia, w tym samym czasie i w tym samym miejscu;
2)     szkolenie na odległość – przekazywanie wiedzy w ramach szkolenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:
a)     stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
b)     wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika z osobami prowadzącymi szkolenie,
c)     weryfikację uczestnika szkolenia i dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,
d)     sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia, z tym że przeprowadzanie wewnętrznego egzaminu odbywa się w formie stacjonarnej.

Osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań diagnostycznych, zabiegów lub leczenia, z zastosowaniem promieniowania jonizującego otrzymują:
- za ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu - 20 punktów szkoleniowych;
- za ukończenie szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń – 1 punkt szkoleniowy za każdą godzinę ukończonego szkolenia.

Osoby takie muszą uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w okresie kolejnych 5 lat.

Niezwłoczne obowiązywanie
Proponuje się, aby termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określony był z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Termin ten minister zdrowia tłumaczy koniecznością zapewnienia osobom wykonującym badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osobom nadzorującym ich wykonywanie, zobowiązanym do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta - możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji przez udział w szkoleniach.

Mając na uwadze liczbę osób zobowiązanych do stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta – ok. 45 tys. - istotnym jest niezwłoczne określenie tematyki szkoleń, tak by umożliwić tym osobom stały do nich dostęp.

***

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Na podstawie art. 33n ust. 19 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”;
2) ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy;
3) zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy;
4) wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy;
5) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 2. Określa się następujące formy szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy:
1) szkolenie stacjonarne – przekazywanie wiedzy w ramach szkolenia odbywa się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz uczestników szkolenia, w tym samym czasie i w tym samym miejscu;
2) szkolenie na odległość – przekazywanie wiedzy w ramach szkolenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:
a) stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
b) wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w formie elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika z osobami prowadzącymi szkolenie,
c) weryfikację uczestnika szkolenia i dostępu do poszczególnych bloków tematycznych szkolenia oraz kontrolę jego aktywności,
d) sprawdzenie wiedzy po zakończeniu każdego bloku tematycznego oraz wgląd do wyników takiego sprawdzenia, z tym że przeprowadzanie wewnętrznego egzaminu odbywa się w formie stacjonarnej.

§ 3. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Art. 33n. 1. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta. 2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat.

§ 4. 1. Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, obejmuje bloki tematyczne określone w ramowym programie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy.

2. Zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujących ich wykonywanie, obejmuje bloki tematyczne określone w ramowym programie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz
1) metody i techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych;
2) metody i techniki wykonywania zdjęć zewnątrzustnych;
3) obrazowanie badań RTG w stomatologii;
4) elementy radiologii stomatologicznej;
5) testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;
6) medyczne procedury radiologiczne (wzorcowe i szczegółowe);
7) teleradiologię;
8) radiologię twarzowo-szczękową;
9) stomatologiczną anatomię radiologiczną CT (CBCT).

§ 5. Wzór certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 33n ust. 3 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem