ZK w Dębicy szuka dentysty

smn
14-10-2019, 13:28
Zakład Karny w Dębicy przy ul. Sandomierskiej poszukuje świadczeniodawcy usług stomatologicznych. Umowa ma być zawarta na okres do końca 2019 r.

Zakres pracy: 
- udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej, drobnej chirurgii stomatologicznej i protetyki;
- przeprowadzania okresowych przeglądów jamy ustnej w ramach badań profilaktycznych;
- wydawanie na polecenie przełożonych opinii dotyczących stanu zdrowia skazanych, sposobu leczenia;
- stosowanie szczególnych przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym;
- prowadzenie dokumentacji medycznej wymaganej od podmiotów leczniczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych;
- prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Dębicy;
- sporządzanie dokumentacji dla różnych instytucji (sądy, jednostki prokuratury, organy rentowe, ośrodki pomocy społecznej i inne);
- sporządzanie okresowej sprawozdawczości;
- udział w akcjach o charakterze oświatowym na temat higieny jamy ustnej oraz profilaktyki schorzeń uzębienia wśród osadzonych.

Warunki pracy: 
Świadczenia wykonywane będą na terenie Zakładu Karnego w Dębicy. Oferent zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny. Zakład Karny zapewni na czas wykonywania świadczeń gabinet stomatologiczny oraz pomieszczenia zabiegowe, dokumentację medyczną osadzonych i leki.

Oferent obejmie opieką populację osadzonych (nie więcej niż 562 osoby), którzy będą przyjmowani w budynku Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy;

Czas pracy: 7:30 - 15:30 ; w środę po trzy godziny dziennie, z zastrzeżeniem, że muszą być przyjęci wszyscy osadzeni zgłaszający się w danym dniu do lekarza dentysty;

Podstawowe kryterium przy wyborze oferty: najniższa cena.

Termin składania ofert: 21 marca 2019 r do godz. 8:00

Kopertę z dokumentami należy opatrzyć uwagą: ,,Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz stomatolog” i klauzulą: ,,nie otwierać przed dniem 21 października 2019 r. godziną 8:30” oraz nazwą/firmą Oferenta wraz z jego adresem.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem