Kto chce leczyć zęby osadzonym w ZK w Sieradzu?

smn
09-10-2019, 08:46
Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń  stomatologicznych dla osadzonych z Zakładu Karnego w Sieradzu.

Kontrakt dotyczy udzielania świadczeń w zakresie stomatologii przez 120 godzin w miesiącu.

W konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot konkursu;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami; tj. są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę;
- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Kryterium wyboru ofert:
- cena brutto za godzinę świadczenia usługi; waga 100 proc.;

Termin składania ofert: 11 października 2019 r. do godz. 11:30. w sekretariacie Zakładu Karnego w Sieradzu, przy ul. Orzechowej 5. Na kopercie powinno być zaznaczone jakiej działalności medycznej oferta dotyczy.

Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Rozstrzygnięcie konkursu: w ciągu 7 dni od momentu otwarcia ofert, czyli od 11 października 2019 r.

Więcej: sw.gov.pl