Pruszcz Gdański dołączył do tych co szukają dentystów

ms
17-09-2019, 10:41
Wójt Gminy Pruszcz Gdański zaprosił do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański.

Opieka stomatologiczna obejmuje:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci I młodzieży do ukończenia 19 roku życia
- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu lecenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawad umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawad umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym Gmina Pruszcz Gdański, jako organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej da uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański.

Przewiduje się możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Liczba placówek objętych opieką stomatologiczną zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między gminą a podmiotem realizującym świadczenia z zakresu opieki stomatologicznej.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie opieki stomatologicznej.

Opieka stomatologiczna dotyczy ok. 2 950 uczniów.
1. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
2. Szkoła Podstawowa im. Danuty Śledzikówny ,,Inki" w Wiślinie
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie
4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince
5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Grudnia' 70 w Łęgowie
6. Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance
7. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
8. Szkoła Podstawowa w Przejazdowie

Oferta powinna zawierać:
- miejsce świadczenia opieki stomatologicznej,
- liczbę uczniów możliwych do objęcia tym świadczeniem,
- czas w jakim ta opieka może być realizowana (dni tygodnia, godziny od ... do ...).

Ofertę należy przesłać do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański lub na adres e-mali: sekretariat@pruszczgdanski.pl najpóźniej do 19 września 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami".

Osoby wyznaczone do kontaktów: Bożena Chodkowska tel. 58 692 94 48 lub Justyna Kiedyk 58 692 94 39.