UM w Lublinie: praca dla instruktora

en
26-09-2019, 11:11
Trwa konkurs na stanowisko instruktora w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Wymagania wobec kandydatów:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- otwarta specjalizacja z chirurgii szczękowo – twarzowej,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym ze studentami anglojęzycznymi,
- czynna znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w przypadku cudzoziemców,
- preferowane posiadanie otwartego przewodu doktorskiego.

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:
- podanie do dziekana,
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie o otwartej specjalizacji,
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- w przypadku cudzoziemców certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko instruktora w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

Termin składania dokumentów:  18 października 2019 r.

Więcej: umlub.pl