Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów z dala od komercji

ms
09-09-2019, 07:33
NRL przyjęła zbiór dobrych praktyk określający system organizowania doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Chodzi o zasady obiektywne, oparte na wiedzy medycznej, wolne od jakichkolwiek wpływów wykraczających poza aktualny stan wiedzy medycznej.

Zbiór dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

                                                                                 I .

Program kształcenia, materiały edukacyjne i proces szkolenia powinny być wolne od wszelkich form stronniczości tzn.:
1. treść kształcenia zawarta w programie powinna być wolna od jakiegokolwiek wpływu ze strony sponsorów;
2. decyzje organizatorów szkolenia dotyczące wydarzeń edukacyjnych (kursów, konferencji, sympozjów, internetowych programów edukacyjnych) powinny być wolne od jakiegokolwiek wpływu ze strony sponsorów;
3. organizator szkolenia nie powinien przyjmować wsparcia sponsora, jeżeli z jego udzieleniem związane są jakiekolwiek warunki dotyczące programu kształcenia, wyboru tematów wykładów, wyboru treści poszczególnych sesji, tematów do dyskusji lub wyboru wykładowców.

                                                                                 II.

1.     W przypadku, gdy sponsorem jest podmiot lub osoba związana z przemysłem farmaceutycznym lub medycznym, sponsor nie powinien być bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie wydarzenia edukacyjnego. Organizator powinien zadbać aby sponsor, ani jego przedstawiciel:
- nie brali udziału w organizacji wydarzenia, w szczególności zapraszali uczestników szkolenia i wykładowców, prowadzili rejestrację uczestników, wydawali zaświadczenia (certyfikaty) o ukończeniu szkolenia;
- nie brali udziału w przygotowaniu programu naukowego (programu kształcenia); nie wchodzili w skład komitetu organizacyjnego lub komitetu naukowego; nie mieli wpływu na treści programu kształcenia, wybór wykładowców czy też wybór tematów;
- nie brali udziału w realizacji programu naukowego (w roli prezentera, prelegenta, wykładowcy lub prowadzącego jakiekolwiek zajęcia edukacyjne).

2. Informacje dotyczące komercyjnych sympozjów satelitarnych podmiotów branżowych (tytuł, prelegenci, sesje, sponsorzy) powinny być prezentowane odrębnie od programu naukowego i materiałów szkoleniowych.

3. Informacje o sponsorach i ich produktach mogą być prezentowane wyłącznie oddzielnie od programu naukowego / programu kształcenia.

                                                                           III

1. Organizator powinien zadbać, aby wszystkie materiały edukacyjne, w tym program kształcenia, program kursu, konferencji, sympozjum, internetowego programu edukacyjnego, były wolne od jakiejkolwiek formy reklamy i jakichkolwiek form stronniczości. Na programie kształcenia nie powinno znajdować się logo sponsora. Na programie kształcenia dopuszczalne jest umieszczenie jedynie logo organizatora kształcenia.

2. Organizator powinien zadbać, aby wydarzenie edukacyjne nie przewidywało:
- reklamowania produktu lub producenta produktu bezpośrednio związanego z jakimkolwiek materiałem edukacyjnym lub programem kształcenia;
- wykorzystania nazwy sponsora w tytule lub w treści programu naukowego, programu kształcenia, materiałów edukacyjnych, sesji naukowej lub wykładu naukowego;
- wyświetlania nazw marek lub logo poszczególnych podmiotów na przeźroczach (prezentacji), filmach wideo w czasie wykładów naukowych lub umieszczenia ich w programie naukowym, programie kształcenia jak również na stronach internetowych zawierających materiały szkoleniowe internetowego programu edukacyjnego.

3. Treści reklamowe, inne niż wskazane w ust. 2 pkt 1, muszą być wyraźnie oddzielone od naukowych i edukacyjnych elementów programu oraz oznaczone jako materiały reklamowe.

4. Niedozwolone jest prezentowanie w materiałach edukacyjnych nazw handlowych leków i wyrobów farmaceutycznych oraz nazw handlowych wyrobów medycznych.

5. Organizatorzy powinni wymagać od wszystkich wykładowców umieszczenia deklaracji konfliktu interesów w prezentacjach.

                                                                        IV

1. Nazwy wydarzeń edukacyjnych powinny być zgodne z ustawą z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480). Nazwy obcojęzyczne są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione międzynarodowym charakterem wydarzenia edukacyjnego, udziałem zagranicznych gości czy wykładowców lub powszechnie stosowaną terminologią w danym obszarze kształcenia medycznego.

2. Nazwy nadawane poszczególnym formom kształcenia podyplomowego powinny być formułowane z użyciem naukowej terminologii i powinny odnosić się do tematu omawianego w programie kształcenia, aby na podstawie tytułu można było poznać przedmiot i zakres zdarzenia edukacyjnego. Rekomenduje się unikanie kolokwializmów przy ustalaniu nazw wydarzeń edukacyjnych.

3. Nazwa wydarzenia edukacyjnego i jego deklarowanego programu powinna być zgodna z rzeczywistym przebiegiem i treścią tego wydarzenia.

4. Nazwy wydarzeń edukacyjnych nie mogą odwoływać się do metod profilaktyki, diagnozowania i leczenia uznawanych za nieskuteczne, bezwartościowe, czy szkodliwe, chyba że z nazwy wydarzenia jednoznacznie wynika, że celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i lekarzom dentystom rekomendacji do niestosowania tych metod.