Lubliniec nie jest gorszy, też chce mieć dentystów

ms
03-09-2019, 10:21

Burmistrz Lublińca - a jakże - również zaprosił dentystów z terenu gminy Lubliniec do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Formułka traktująca o współpracy jest uniwersalna. Korzysta z niej każdy reprezentant władzy terenowej, który musi dochować formalności (wystąpić do świadczeniodawców z propozycją leczenia uczniów w ramach NFZ).

Tak, czy inaczej lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną na uczniami miałby wykonywać:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych:
1. Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu, ul. Sądowa 9,
2. Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, ul. Droniowicka 45,
3. Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu, ul. Zwycięstwa 32,
4. Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, ul. Wilimowskiego 8.

Liczba placówek, objętych świadczeniem, zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, pokój 12, nr tel. 34 3530100 wew. 125.
Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim w Lublińcu do 10 września 2019 r.

Opieka zdrowotna nad uczniami finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).