Świdnica bryluje w profilaktyce stomatologicznej wśród dzieci

ms
04-09-2019, 09:10
Wójt Gminy Świdnica ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka stomatologiczna dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Świdnica”.

Wysokość środków planowanych na realizację programu: 40 tys. zł

Rozpoczęcie realizacji programu powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 18 grudnia 2019 r.

Szacunkowa liczba dzieci uprawnionych do korzystania z programu zdrowotnego: ok. 290.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty:
- określone w art. 4 ust 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.);
- świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadających uprawnienia do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych programem.

Oferent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej związaną z realizacją programu zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz. 2069 ) .

Termin składania ofert do: 16 września 2019 r., do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, Biuro Podawcze, parter.

 Miejsce i termin otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu: 17 września 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, ul B. Głowackiego 4, 58-100, sala 212.

Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą: 21 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące konkursu: Urząd Gminy Świdnica, tel. 74 852 30 67 wew. 222.

Warunki przetargu