UM w Lublinie potrzebuje wykładowców w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego

en
18-09-2019, 11:22
Ogłoszono konkurs na dwa stanowiska wykładowcy w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego w UM w Lublinie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która ma:

- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- czynna znajomość języka obcego oraz języka polskiego w przypadku cudzoziemców, 
- aktualna pozytywna ocena okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami.

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

- podanie do dziekana, 
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko wykładowcy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie.

Termin składania dokumentów: 20 września 2019 r.

Więcej: umlub.pl