UM w Lublinie: szansa na rozpoczęcie kariery naukowej

en
13-09-2019, 10:51
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP,
- czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

Jakie dokumenty należy przygotować:
- podanie do dziekana,
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej,
- oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko asystenta w Samodzielnej Pracowni Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie

Termin składania dokumentów: 20 września 2019 r.

Więcej: umlub.pl