Szpitale Pomorskie kupują sprzęt stomatologiczny

ms
03-09-2019, 11:45
Przetarg na dostawę sprzętu stomatologicznego zorganizowały  Szpitale Pomorskie. Termin składania ofert – do 9 września 2019 r.

Dostawa, instalacja, uruchomienie i przekazanie do użytkowania sprzętu:
- unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem,
- rtg z radiowizjografią,
- lampa zabiegowa,
- przeszkolenie personelu,
- obsługa, eksploatacja i konserwacja niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wyposażenia,
- wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia.

Ocena oferty:
Cena 90 proc.
Gwarancja 10 proc.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9 września 2019 r. godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, tel. 585 727 000
sekretariat@szpitalepomorskie.eu
http://www.szpitalepomorskie.eu

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem