Co zrobić, gdy nie płacą za wykonaną pracę protetyczną

ms
04-09-2019, 11:02
W przypadku gdy pacjent nie płaci lekarzowi dentyście za wykonaną pracę protetyczną lub zapłaty takiej nie otrzymuje od zleceniodawcy wykonawca prac protetycznych (technik dentystyczny lub specjalista do spraw techniki dentystycznej), to stan taki narusza przepisy kodeksu cywilnego. Ścieżkę postępowania w takich sytuacjach wskazuje dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej.

Zgodnie z artykułem 354 § 1 KC "dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom".

Przedstawiam w punktach możliwy tok postępowania w zaistniałej sytuacji:

1. Przypomnieć dłużnikowi dla którego została wykonana praca protetyczna o tym, iż termin zapłaty już minął, a zobowiązanie nie zostało uregulowane. Do wezwania do zapłaty można dołączyć informacje o:
a) rozpoczęciu naliczania odsetek;
b) braku konieczności zapłaty odsetek, jeżeli uregulowanie zobowiązania nastąpi w terminie określonej ilości dni;
c) w przypadku braku spłaty dług zostanie on wystawiony na giełdzie długów;
d) możliwości powierzenia sprawy kancelarii windykacyjnej;
e) opublikowania danych dłużnika w bazie BIG.

Należy pamiętać, aby zachować potwierdzenia wysyłanych np. SMS, maili, listownych wezwań do zapłaty, które powinny być systematycznie nadawane w równych odstępach czasu np. co 7 dni przez co najmniej jeden miesiąc.

2. W przypadku braku odpowiedzi należy sporządzić pisemnie ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zostaje poinformowany dłużnik, że dalsze unikanie spłaty zobowiązania skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę sądową.

3. Następnym etapem postępowania może być Elektroniczne Postępowanie Upominawcze czyli EPU, które jest trybem to rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Pod tą nazwą kryje się Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny. EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, wprowadzone ustawą z 9 stycznia 2009 r.

W przypadku jeżeli pozwany (lekarz lub pacjent) wniesienie sprzeciw do e-sądu w ustawowym terminie dwóch tygodni od jego doręczenia wraz z pozwem, to z mocy samego prawa, nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny zostaje uchylony, a Sąd z urzędu przekazuje sprawę do Sądu właściwego położonego najbliżej miejsca zamieszkania pozwanego.

4. Ostatnim etapem postępowania jest złożenie sprawy do Sądu właściwego (postępowanie trwa bardzo długo i wiążę się z kosztami – adwokat, biegły sądowy, itp.).

Składając pozew do Sądu należy uiścić za niego opłatę w wysokość zależnej od wysokości przedmiotu sporu.

Dla przykładu:
30 zł, jeżeli wartość spornej nie przekracza 2 000 zł,
100 zł, jeżeli wartość spornej kwoty mieści się w granicach od 2 000 do 5 000 zł,
250 zł, jeżeli wartość spornej kwoty mieści się w granicach od 5 000 do 7 500 zł,
300 zł, jeżeli wartość spornej kwoty przekracza 7 500 zł.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem