Prezydium NRL o przepisach przygotowujących do realizowania opieki stomatologicznej nad uczniami

ms
26-08-2019, 08:09
Prezydium NRL oceniło projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

W ocenie Prezydium NRL zastrzeżenia budzi konieczność wyodrębnienia kwoty zobowiązania wynikającej z realizacji umowy zawartej z organem prowadzącym szkołę. W przypadku zakresów świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz świadczeń udzielonych w dentobusie beneficjentami świadczeń w tych zakresach mogą być tylko dzieci i młodzież do 18 r.ż.

Z punktu widzenia interesu publicznego nie ma znaczenia, z jakiego tytułu dziecko zostało przyjęte w ramach świadczeń publicznych.

Ponadto należy wskazać, że procedura wyodrębniania kwot dla świadczeń „szkolnych” rodzi obawy przed powstaniem obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań i raportów statystycznych w zakresie świadczeń udzielonych uczniom szkoły, która współpracuje z gabinetem stomatologicznym. Takie rozwiązanie byłoby dla gabinetów, podejmujących się tego zadania, dodatkowym utrudnieniem, zniechęcającym do podjęcia współpracy. 

Jeżeli nie jest możliwe oznaczenie świadczeń „szkolnych” w jednolitym sprawozdaniu - to należy w zakresach świadczeń wskazanych w projektowanym §17a ust.1:

- w pkt 2) i 3) – odstąpić od wydzielania odrębnych kwot zobowiązania, 

- w pkt. 1) (świadczenia ogólnostomatologiczne) wyodrębnić co najwyżej kwotę przeznaczoną na świadczenia udzielane dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. (niezależnie od tego, czy świadczenie udzielane jest uczniowi szkoły, z którą gabinet stomatologiczny posiada porozumienie).

Należy wskazać, że wykonanie tej części umowy jest weryfikowane z poziomu tego samego sprawozdania tj. na podstawie nr PESEL. Przyjąć bowiem należy, że świadczeniodawca zawiera z organem prowadzącym szkołę umowę i w braku jej wypowiedzenia przez organ prowadzący szkołę należy przyjąć, że umowa jest realizowana. Stąd też brak konieczności wskazywania, które z przyjętych dzieci są uczniami szkoły posiadającej porozumienie z gabinetem stomatologicznym.

W ocenie Prezydium niezrozumiały jest zapis § 1 pkt 1) projektu, który wprowadzając do zarządzenia przepisu §17a wadliwie ustala moment uruchomienia zwiększonego finansowania w celu dostosowania umowy do postanowień art. 136 ust. 2 pkt. 1b) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przyjęcie projektowanego §17a ust. 2 oznaczałoby, że wniosek o zwiększenie finansowania świadczeniodawca mógłby złożyć dopiero wówczas, gdy wartość świadczeń „szkolnych” przekroczy nie kwotę odrębną, o której mowa w ust. 1, a kwotę zobowiązania dla całego zakresu. Analogiczny błąd znajduje się w §1 pkt. 2 projektu – to samo wadliwe rozwiązanie wprowadza się do wzoru umowy (załącznik nr 2) w postaci ustępu 5b. Jednocześnie należy zauważyć, że zwiększenie kwoty zobowiązania, a w szczególności liczby jednostek rozliczeniowych, związanej z wykonaniem umowy z organem prowadzącym szkołę, nie powinno rodzić obowiązku zmian w harmonogramie pracy.

Wielkość wykonania świadczeń „szkolnych” jest trudna do przewidzenia, będzie również zmienna choćby z powodów ferii szkolnych. Trudno zatem oszacować aktywność szkoły w promowaniu świadczeń stomatologicznych wśród uczniów, i tym samym trudno przesądzać o liczbie potrzebnych w tym celu godzin pracy gabinetu, w szczególności mając na uwadze, że czas pracy gabinetu nie powinien ulegać częstym zmianom, aby nie dezorientować pozostałych pacjentów.