Usługa stomatologiczna wykonana niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną

smn
12-06-2020, 10:16
W ramach odpowiedzialności cywilnej stomatolog odpowiada przed pacjentem zarówno za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z pacjentem, ale także za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zgodzie ze sztuką lekarską i aktualną wiedzą medyczną. To może być problem dla realizujących usługi "na NFZ".

Pacjentowi, który uważa, że usługa medyczna została wykonana w sposób niezgodny z umową może skorzystać z rękojmi za wady dzieła. Sposób i forma reklamacji powinna być ustalona w regulaminie organizacyjnym placówki.

Reklamację pacjent może przekazać w formie ustnej, pisemnej, lub telefonicznej.

Pacjent może żądać:
- wymiany rzeczy (usługi) na wolną od wad;
- usunięcia wady;
- obniżenia ceny;
- odstąpieniu od umowy ze zwrotem wyłożonych pieniędzy (chyba że wada zostanie usunięta lub rzecz wymieniona). 

Jeżeli pacjent zażądał usunięcia wady albo złożył wniosek o obniżenie ceny, określając przy tym kwotę, o którą cena ma być obniżona - dentysta ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądań. Jeśli tego nie uczyni  uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione!

Dwa lata na wniosek
Pacjent praw z tytułu rękojmi może dochodzić w ciągu dwóch lat od wykonania usługi stomatologicznej. Zasadą jest, że roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone w ciągu roku od stwierdzenia wady, ale termin ten może być dłuższy i wynosi dwa lata od wykonania usługi - o ile wada ujawniła się po rocznym okresie od przeprowadzenia leczenia.

Poza roszczeniami z tytułu rękojmi za wady dzieła, pacjentowi mogą przysługiwać także roszczenia z tytułu, udzielonej przez lekarza dentystę lub producenta wyrobu medycznego (np. implanty).

Sposób uregulowania tych uprawnień uzależniony jest od warunków udzielonej gwarancji (warunki te ustala dentysta – w przypadku gwarancji na usługę stomatologiczną, lub producent – w przypadku gwarancji na produkt, np. implant czy protezę). Decyzję, o tym czy skorzystać z uprawnień gwarancyjnych czy z tytułu rękojmi, podejmuje pacjent.