Miedźna: ogłosi wyniki konkursu ofert na program profilaktyki próchnicy zębów

ms
18-08-2019, 17:12
Na 19 sierpnia 2019 r. wyznaczono termin ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 r. „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 – 10 z terenu gminy Miedźna na lata 2018-2022".

Realizator konkursu będzie musiał:

1) Prowadzić akcję informacyjną o realizowanym programie oraz o źródle jego finansowania (adresowaną do dyrektorów i kadry pedagogicznej szkół podstawowych oraz dzieci z grupy docelowej i ich opiekunów prawnych):
a) opracować druk oraz rozpowszechnić ulotki i plakaty informujące,
b) umieścić informacje o programie w miejscu udzielania świadczeń oraz (o ile realizator posiada) na jego stronie internetowej.

2) Pozyskać, przy współpracy z dyrektorami szkół podstawowych gminy Miedźna pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w programie.

3) Przeprowadzić edukację zdrowotną dzieci z grupy docelowej programu oraz ich rodziców, w tym:
a) zaplanować i prowadzić przez doświadczonego lekarza dentystę lub doświadczoną higienistkę (asystentkę stomatologiczną):
- dyskusję oraz instruktaż higieny jamy ustnej w populacji docelowej rodziców - realizowanej w szkołach podstawowych w formie dwu 90-minutowych wykładów dla grup ok. 50-70 osób (obszar tematyczny: metody dbania o higienę jamy ustnej, rekomendacje w zakresie profilaktyki próchnicy oraz innych chorób jamy ustnej, prozdrowotne nawyki higieniczne i żywieniowe w profilaktyce próchnicy, korzystanie ze świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii);
b) zbadać poziom wiedzy rodziców przy zastosowaniu pretestu przed prelekcją oraz posttestu po prelekcji:
- z wykorzystaniem metody wykładu, pogadanki oraz instruktażu higieny jamy ustnej w populacji docelowej dzieci - realizowanej w trakcie 45-minutowych zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych (obszar tematyczny: metody dbania o higienę jamy ustnej, rekomendacje w zakresie profilaktyki próchnicy oraz innych chorób jamy ustnej, prozdrowotne nawyki higieniczne i żywieniowe w profilaktyce próchnicy);
- na podstawie oceny poziomu wiedzy i nawyków żywieniowych u dzieci przy zastosowaniu pretestu przed prelekcją oraz posttestu po prelekcji,
c) przekazać informacje dotyczące profilaktyki próchnicy, poinformować o pozytywnych skutkach podejmowania działań profilaktycznych oraz negatywnych w przypadku braku ich podejmowania,
d) realizować informację za pomocą metod podających (ulotki/plakaty informacyjne) w szkołach podstawowych, wybranym podmiocie leczniczym oraz Urzędzie Gminy Miedźna.

4) Badanie stomatologiczne:
a) kwalifikacja do programu,
b) uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
c) edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania próchnicy wraz z instruktażem higieny jamy ustnej,
d) badanie stomatologiczne (ocena stanu higieny jamy ustnej, instruktaż higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia i zgryzu, określenie wskaźnika puw oraz PUW),
e) badanie jakości udzielonych świadczeń (ankieta satysfakcji pacjenta skierowana do rodziców).

5) Profilaktyka stomatologiczna – zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych:
a) u dzieci, które nie miały dotychczas wykonywanego zabiegu,
b) u dzieci, u których doszło do częściowej/całkowitej utraty laku (ok. 15 proc. dzieci z wykonanym zabiegiem lakowania w wywiadzie).

6) W razie stwierdzenia zmian próchnicowych lub/i chorób przyzębia i wad zgryzu skierować dziecka do podjęcia leczenia wraz ze wskazaniem rodzicom/opiekunom prawnym najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń w tym zakresie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

7) Prowadzenie sprawozdawczości ewaluacyjnej z realizacji programu w formie pisemnej, w tym zbieranie, opracowywanie, przetwarzanie i analiza danych, w tym danych wrażliwych i ochrony danych osobowych oraz pozostawanie administratorem tych danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby programu.

Grupa docelowa
Grupę docelową programu stanowią dzieci w wieku 8-10 lat (w przypadku dzieci -działania z zakresu edukacji zdrowotnej, badania stomatologiczne oraz profilaktyka stomatologiczna) oraz ich rodzice / opiekunowie prawni (w przypadku rodziców/opiekunów prawnych — działania z zakresu edukacji zdrowotnej).

Program określa następujące kryteria włączenia oraz kryteria wyłączenia:
1) kryteria włączenia:
a) edukacja zdrowotna:
- dzieci w wieku 8- 10 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni,
- zamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,
b) badanie stomatologiczne:
- dzieci w wieku 8- 10 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni,
- zamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,
- brak przeprowadzonego badania stomatologicznego w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział w programie,
c) profilaktyka stomatologiczna:
- dzieci w wieku 8 – 10 lat oraz ich rodzice/opiekunowie prawni,
- zamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,
- brak wykonywanego wcześniej lakowania bruzd zębów szóstych lub stwierdzenie częściowej/całkowitej utraty laku,
- brak przeciwwskazań do działań profilaktycznych stwierdzony podczas wizyty u lekarza stomatologa,
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział w programie;

2) kryteria wyłączenia:
a) edukacja zdrowotna:
- wiek poniżej 8 lat lub powyżej 10 lat,
- niezamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,
b) badanie stomatologiczne:
- wiek poniżej 8 lat lub powyżej 10 lat,
- niezamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,
- badanie stomatologiczne przeprowadzone w ciągu ostatnich 6 miesięcy w wywiadzie,
- brak pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział w programie,
c) profilaktyka stomatologiczna:
- wiek poniżej 8 lat lub powyżej 10 lat,
- niezamieszkiwanie na terenie gminy Miedźna,
- wykonane wcześniej lakowanie bruzd zębów szóstych oraz brak stwierdzenia częściowej/całkowitej utraty laku,
- przeciwwskazania do działań profilaktycznych stwierdzone podczas wizyty u lekarza stomatologa,
- brak pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika programu na dobrowolny udział w programie.

3. Przewidywany termin realizacji zadania publicznego: od podpisania umowy do 10 grudnia 2019 roku.

4. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych ze strony Gminy Miedźna na realizację całego zadania w 2019 r. nie może przekroczyć kwoty 24 305 zł brutto.

5. Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Miedźna, w tym: szkoły podstawowe gminy Miedźna oraz gabinet/gabinety stomatologiczne wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zaplanowanych zadań w ramach realizacji programu.

Realizator programu zobowiązany jest dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi, które są niezbędne do realizacji Programu zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Zaplanowane działania i świadczenia zdrowotne będą udzielane w miejscu/miejscach wskazanych przez realizatora Programu z podaniem dostępności do zaplanowanych działali i interwencji tj. danych teleadresowych oraz dni i godzin miejsca realizacji Programu.

Do konkursu ofert mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160), które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert.

Podmiot leczniczy musi spełniać kryteria przewidziane przepisami dla realizacji zadań z zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, w tym:
- kryteria kadrowe: lekarz dentysta lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, asystentka lub higienistka stomatologiczna;
- kryteria sprzętowe: stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny, lampa polimeryzacyjna, skaler.

Kontakt: Kancelaria Urzędu Gminy Miedźna, 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do 19 sierpnia 2019 r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.