Kolejna gmina poluje na dentystów dla uczniów

ms
23-08-2019, 09:43
Wójt Gminy Komorniki zaprosił stomatologów z terenu gminy do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną, a także działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
-  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkól podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Chomęcicach, ul. Poznańska 112,
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Komornikach, ul. Staszica 25,
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Pocztowa 30,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J.T. Działyńskich w Plewiskach, ul. Szkolna 64,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach, ul. prof. W. Strażewicza 1,
6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach, ul. Stęszewska 6.

Dla placówek tych organem prowadzącym jest Gmina Komorniki.

Realizacja zadania będzie odbywało się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z władzami gminy.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Gminy do 30 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe informacje:  Referat Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Komorniki, tel. 618 100 675.