Kościan zaprasza do składania usług stomatologicznych dla dzieci

ms
08-08-2019, 09:00
Burmistrz Kościana zaprosił do składania ofert na wybór realizatorów opieki zdrowotnej „Świadczenie usług  stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2019/2020 r.”.

Szkopuł w tym, że za usługi ma płacić NFZ, czyli należałoby zgłosić się do burmistrza Kościana z kontraktem. Gabinet stomatologiczny powinien posiadać świadczeniodawca. Burmistrz zapewnia tylko dzieci do leczenia w liczbie 3 tys., co także jest pewnym ułatwieniem, gdyż nie zawsze kontrakt na leczenie dzieci i młodzieży udaje się zrealizować (o dodatkowym wsparciu finansowym w ogłoszeniu nie ma mowy).

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy pacjentów efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma być finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4 oraz I LO w Kościanie, którzy mają korzystać ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze  porozumienie z organem prowadzącym na świadczenie usług ogólnostomatologicznych, skierowanych do uczniów wymienionych szkół.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 poz. 1199).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan z dopiskiem „Opieka ogólnostomatologiczna nad uczniami”.

Termin składania ofert: 23 sierpnia 2019 r.