Władze Krakowa czekają na miniprogram profilaktyki próchnicy u dzieci

ms
06-08-2019, 07:49
Konkurs ofert na realizację w 2019 r. programów polityki zdrowotnej w dzielnicy XIV Krakowa - Czyżyny obejmuje projekt dotyczący profilaktyki próchnicy u dzieci. Zgłoszenia na realizację przyjmowane są do 19 sierpnia 2019 r.

Trudno wyrokować czy jakakolwiek oferta zostanie nadesłana, gdyż budżet projektu to … 4 tys. zł, zdecydowanie najniższy spośród wszystkich zakładanych programów zdrowotnych (na pięć projektów zdrowotnych władze Krakowa wyasygnowały 164,4 tys. zł).

Cele programu profilaktyki próchnicy

Edukacja uczestników w zakresie:
- higieny jamy ustnej, nauka szczotkowania zębów pastą z fluorem przynajmniej dwa razy dziennie, korzystanie z preparatów do płukania jamy ustnej z fluorem;
- dieta: ograniczenie słodzonych napojów, słodkich pokarmów;
- nauki współodpowiedzialności za stan swojego zdrowia, wykorzystanie preparatów fluorowych, lakierów i laków w celu zmniejszenia zachorowalności na próchnicę - profilaktycznie, co 6 miesięcy, a w grupie podwyższonego ryzyka, co 3 miesiące.

Oczekiwanym efektem programu jest poprawa świadomości pacjentów, nauka korzystania z preparatów fluorowych (past, płukanek), zgłaszanie się do gabinetu stomatologicznego w celu kontroli i leczenia ubytków próchnicowych oraz wad zgryzu, zmniejszenie zachorowalności na chorobę próchnicową.

Adresaci programu
Dzieci w wieku 6 – 14 lat. Program jest przeznaczony dla dzieci, które z różnych względów nie korzystają z leczenia w gabinetach stomatologicznych: brak czasu rodziców, brak gabinetu w najbliższym otoczeniu, brak tzw. punktów w gabinetach, ponieważ tylko 20 proc.  kontraktu z NFZ jest przeznaczanych na leczenie dzieci), niechęć lekarzy dentystów do pracy z dziećmi, które są pacjentami trudnymi, a praca z nimi jest niskopunktowana.

Tryb zapraszania do programu
W celu zapewnienia wysokiej frekwencji w programie, konieczny jest dobry dostęp do pełnej informacji o jego realizacji, uzyskiwanej wieloma kanałami. Edukacja poprzez działania promocyjno- informacyjne:
1) Informacje zamieszczone w szkołach, tablice ogłoszeniowe.
2) Informacja o programie na stronie internetowej miasta.
3) Audycje, artykuły w mediach lokalnych.

Rekrutacja uczestników programu
Pisemna informacja dla rodziców celem uzyskania pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w programie.

Organizacja programu
Podmioty realizujące program to podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie stomatologii dziecięcej w mieście Krakowie, które wyłaniane będą na zasadzie konkursu ofert.

Ocena ofert dotyczyć będzie:
1) liczby lekarzy dentystów (specjalizacje),
2) gabinetów i ich wyposażenia,
3) dostępności do świadczeń.

W ramach realizacji odbędą się dwie wizyty w gabinecie stomatologicznym, gdzie dzieci udadzą się ze swoim opiekunem (nauczycielem/wychowawcą). Przerwa między wizytami może wynosić od 3 do 6 miesięcy.

Program realizowany jest w 2 etapach:
I) Pierwszy etap:

1) badanie stomatologiczne, ocena stanu uzębienia (obecność ubytków próchnicowych, wad zgryzu), przygotowanie informacji pisemnej dla rodziców,
2) nauka szczotkowania zębów, informacja na temat odpowiedniej diety, usunięcie bakteryjnej płytki nazębnej i pokrywanie lakierem fluorowym zębów stałych.

II) Drugi etap:
1) kontrolne badanie stomatologiczne, lakowanie zębów stałych u dzieci powyżej 7 roku życia,
2) pokrywanie lakierem fluorowym zębów stałych.

Mierniki efektywności odpowiadające celom programu
1) Liczba dzieci uczestniczących w programie.
2) Odsetek dzieci uczestniczących w programie.
3) Raporty opracowane przez realizatorów programu.

Ocena efektywności programu
Porównanie stanu uzębienia jest możliwe po 6. miesiącach (ocena wskaźnika PUW). Uczestnicy programu zmieniają się w każdym roku jego realizacji.

Koszty jednostkowe
W ramach poszczególnych etapów programu wyszczególnia się koszty dotyczące:
- badanie stomatologicznego,
- kontrolne badanie stomatologiczne wraz z lakierowaniem (wizyta),
- lakowanie jednego zęba.

Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00. 

Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pokój 17, tel.: 12 616-97-86, 12 616-99-99.