Nie będzie szybszego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

ms
19-07-2019, 11:33
Nie rozważa się skrócenia okresu kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Natomiast w zakresie kształcenia podyplomowego w resorcie zdrowia trwają prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, której celem jest wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny, aby uczynić go bardziej dostępnym dla lekarzy i lekarzy dentystów, bez uszczerbku dla jakości kształcenia specjalizacyjnego – zapewnia Józefa Szczurek-Żelazko sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko przyznaje, że proces kształcenia lekarzy, zwłaszcza do momentu uzyskania przez nich tytułu specjalisty jest długotrwały, trwa bowiem minimum 10 lat, ale wiąże się to z potrzebą wykształcenia wysokowykwalifikowanej kadry, która będzie realizować świadczenia zdrowotne na bardzo wysokim poziomie, z zachowaniem standardów światowych, zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną i osiągnięciami naukowymi.

Wiceminister zdrowia podała, że według Centralnego Rejestru Lekarzy, prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, jest 148 971 lekarzy, 41 938 lekarzy dentystów oraz 613 osób posiadających podwójne prawo wykonywania zawodu (dane z 4 kwietnia 2019 r.). Zawód wykonuje 37 267 lekarzy dentystów i 448 osób z podwójnym prawem wykonywania zawodu.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim, studiuje 4 676 przyszłych lekarzy dentystów.

Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty okręgowa rada lekarska wydaje osobie, która m.in. posiada dyplom lekarza dentysty otrzymany w wyniku kształcenia w polskiej szkole wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, obejmujących minimum dwusemestralne praktyczne nauczanie na 5. roku studiów, osobie która odbyła staż podyplomowy lub uzyskała uznanie stażu podyplomowego zrealizowanego poza terytorium Polski za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w Polsce oraz zdała z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy w języku polskim lub w języku, w jakim są prowadzone w polskich uczelniach medycznych studia na kierunku lekarsko-dentystycznym, jeżeli ukończyła studia w tym języku.