KS NRL: zwracamy uwagę na nielegalną działalność leczniczą higienistek stomatologicznych i techników dentystycznych

ms
08-07-2019, 07:51
Nie można nie zauważać, występującego od dawna i nasilającego się zjawiska wykonywania nielegalnej działalności leczniczej przez techników dentystycznych oraz higienistki stomatologiczne. Jest to zjawisko groźne i w każdym nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej inkryminowane z całą surowością prawa – czytamy w stanowisku Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stanowisko lekarzy dentystów w kwestii usytuowania zawodów: higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna i technik dentystyczny jest jasne, precyzyjne. Nie ma w nim miejsca m.in. na odstępstwo od ostatnio kontestowanej, generalnej zasady, że higienistka stomatologiczna wykonuje zawód pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

W stanowisku KS NRL czytamy m.in.
Pominięcie samorządu lekarskiego w tak ważnej sprawie jak projektowanie podstaw programowych szkolnictwa branżowego oraz w pracach przygotowawczych procesu legislacyjnego nad uregulowaniem zawodów pomocniczych w medycynie - jest zupełnie niezrozumiałe. „Ustawa o niektórych zawodach medycznych” lub - jak się sugeruje ostatnio - "o innych zawodach medycznych" nie jest oczywiście inicjatywą nową i Naczelna Izba Lekarska nie jest zaskoczona faktem wznowienia prac w tej sprawie.

W ocenie Komisji Stomatologicznej NRL, ustawa ta nie powinna swymi regulacjami obejmować zawodu asystentki stomatologicznej.

Asystentka stomatologiczna nie udziela świadczeń zdrowotnych, tak więc w świetle ustawy o działalności leczniczej nie jest osobą wykonującą zawód medyczny.

Sformalizowane szkolenie przygotowawcze do tego zawodu jest, i w dalszym ciągu powinno być prowadzone.

W regulacjach dotyczących zawodu higienistki stomatologicznej należy wyraźnie wskazać, że osoby wykonujące ten zawód realizują go pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego musi być znowelizowane, gdyż w obowiązującej postaci wprowadza podstawę programową kształcenia przygotowującego do samodzielnego wykonywania przez higienistkę stomatologiczną świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej.

Za niewskazane należy uznać przypisanie kształcenia higienistek stomatologicznych wyłącznie do poziomu studiów licencjackich, jak również różnicowanie uprawnień higienistek stomatologicznych, w zależności od rodzaju ukończonej szkoły.

W opinii członków Komisji różny, czasem niezadowalający stopień przygotowania do zawodu wynika, nie - z błędnego założenia umiejscowienia tego kształcenia na poziomie nieakademickim, tylko z różnego poziomu kształcenia.

Uwaga ta dotyczy również kształcenia w zawodzie technik dentystyczny. Naczelna Rada Lekarska otrzymała oficjalne informacje od jednego ze stowarzyszeń zrzeszających osoby pracujące w tym zawodzie o wysoce niezadawalającym poziomie nauczania zawodu w niektórych typach szkół.

Projektowana ustawa powinna wprost, bądź na zasadzie zmian w ustawie Prawo oświatowe stworzyć realny i skuteczny system kontroli jakości szkolnictwa branżowego. Wymaga tego zarówno interes osób kształcących się w tych zawodach, jak i interes pacjentów.

Nie można nie zauważać, występującego od dawna, a nasilającego się zjawiska wykonywania nielegalnej działalności leczniczej przez techników dentystycznych oraz higienistki stomatologiczne. Jest to zjawisko groźne i w każdym nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej inkryminowane z całą surowością prawa.

Komisja Stomatologiczna NRL niejednokrotnie protestowała przeciw pobłażliwości organów ścigania uznających, iż ten rodzaj naruszenia prawa charakteryzuje znikoma szkodliwość społeczna.

Przewodniczący Komisji Andrzej Cisło

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem