W ZK w Tarnowie konkurs na świadczenia stomatologiczne

en
08-07-2019, 10:34
Trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

Umowa na świadczenia stomatologiczne, udzielane osadzonym w Zakładzie Karnym w Tarnowie, ma być zawarta na okres od 19 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Świadczenia mają być realizowane na terenie Zakładu Karnego.

Do konkursu mogą przystąpić oferenci którzy:
- są  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą lub osobami legitymującymi się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot konkursu,
- są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę,
- posiadają uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem konkursu,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Okres związania ofertą: 30 dni 

Oferty będą oceniane pod kątem ceny i liczby świadczenia medycznego, a także ciągłości, kompleksowości, jakości udzielanych świadczeń oraz kwalifikacji personelu.

Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do godz. 13:00 w w sekretariacie Zakładu Karnego w Tarnowie (oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej"). 

Otwarcie ofert: 19 lipca 2019 r. o godz. 13:30

Więcej: sw.gov.pl