Magdalena Wilczyńska-Borawska ponownie konsultantem woj. w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

ms
02-07-2019, 11:10
Wojewoda podlaski ponownie powołał dr hab. n. med. Magdalenę Wilczyńską - Borawską na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Magdalena Wilczyńska – Borawska jest adiunktem w Samodzielnej Pracowni Gerostomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa pięć lat. Do głównych zadań  konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia należy:
- realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;
- nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego;
- udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem