Co w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty przez okres co najmniej pięciu lat?

ms
02-07-2019, 09:12
NRL określiła stanowisko w sprawie zasad, które obowiązują lekarza i lekarza dentystę w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu przez okres co najmniej pięciu lat.

Naczelna Rada Lekarska w ten sposób odniosła się do problemów, jakie występują w związku z interpretacją przepisów w zakresie ustalania pięcioletniego okresu nie wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, uznając za konieczne dokonanie interpretacji tych zagadnień - w celu jednolitego stosowania przez wszystkie okręgowe rady lekarskie.

Za przerwę w wykonywaniu zawodu uznaje się:
- zaprzestanie wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub
- wykonywanie czynności zawodowych sporadycznie (rzadko, nieregularnie) lub w znikomym wymiarze lub zakresie (w wymiarze lub zakresie bardzo małym, bez znaczenia dla utrzymania wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do właściwego i bezpiecznego wykonywania zawodu) lub
- wykonywanie czynności zawodowych w okresie zakazu wykonywania zawodu orzeczonego tytułem środka karnego przez sąd powszechny lub
- wykonywanie czynności zawodowych w okresie zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonego tytułem środka zapobiegawczego przez sąd powszechny lub prokuratora lub
- wykonywanie czynności zawodowych w okresie zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonego przez sąd lekarski lub wynikającego z uchwały okręgowej rady lekarskiej.

1. Przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty nie stanowi wykonywanie zawodu poza granicami Polski, zgodnie z przepisami prawa państwa, w którym lekarz wykonywał zawód lub prawa międzynarodowego.

2. Okręgowa rada lekarska może wezwać lekarza do przedstawienia dokumentów, w szczególności umów o pracę, związanych z nawiązaniem stosunku służbowego, świadectw pracy oraz umów cywilnoprawnych, dokumentacji medycznej lub innych dokumentów potwierdzających, że wykonywał zawód lekarza w okresie, którego dotyczy postępowanie w sprawie stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu wraz z tłumaczeniem dokumentów na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3. Przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty nie stanowi wykonywanie przez lekarza, lekarza dentystę czynności biegłego sądowego, potwierdzone wpisem na listę biegłych sądowych oraz oświadczeniem biegłego sądowego o  wykonanych opiniach.

4. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, stwierdza istnienie trwającej co najmniej 5 lat przerwy w wykonywaniu zawodu i kieruje lekarza, lekarza dentystę na przeszkolenie oraz ustala tryb, program, miejsce i okres przeszkolenia, uwzględniając dotychczasowy okres i formę wykonywania zawodu, kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty, długość przerwy w wykonywaniu zawodu. Przeszkolenie zawodowe powinno trwać nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeżeli przerwa w wykonywaniu zawodu jest dłuższa niż 10 lat, okres przeszkolenia może być dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 okręgowa rada lekarska kieruje lekarza, lekarza dentystę na przeszkolenie teoretyczne do odpowiedniego podmiotu lub podmiotów, a przeszkolenie powinno trwać nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy.

5. Przeszkolenie odbywa się w podmiocie wskazanym przez okręgową radę lekarską pod nadzorem lekarza lub lekarza dentysty wyznaczonego przez podmiot leczniczy na podstawie umowy o szkolenie zawartej przez lekarza z tym podmiotem z zastrzeżeniem ust. 11 zdanie czwarte.

6. Lekarz, lekarz dentysta zobowiązany przez okręgową radę lekarską do odbycia przeszkolenia, w okresie jego trwania może wykonywać zawód jedynie w miejscu odbywania przeszkolenia.

7. W razie nieusprawiedliwionego uchylania się lekarza, lekarza dentysty od odbywania przeszkolenia w okresie 3 miesięcy od podjęcia uchwały zobowiązującej lekarza, lekarza dentystę do odbycia przeszkolenia lub nieusprawiedliwionego przerwania przeszkolenia na okres dłuższy niż 3 miesiące, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarzowi, lekarzowi dentyście prawa wykonywania zawodu do czasu ustania przyczyny zawieszenia.

8. Obowiązek odbycia przeszkolenia z powodu przerwy w wykonywaniu zawodu nie dotyczy lekarza będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który posiada dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i dotychczas nie uzyskał prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Polski.

9. Lekarz, lekarz dentysta, który zaprzestał wykonywania zawodu na terytorium Polski, może wyłącznie udzielać świadczeń zdrowotnych oraz ordynować leki w odniesieniu do swojej osoby lub osoby bliskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w warunkach ambulatoryjnych, a także obowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych wynikających z obowiązku określonego w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Więcej: NRL