Od 1 lipca więcej dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów

ms
21-06-2019, 07:49
Lekarz i lekarz dentysta, odbywający staż podyplomowy, otrzymają od 1 lipca 2019 r. zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2465 zł. – wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Zmiana polega na modyfikacji par. 6 ust. 5, który otrzymał brzmienie: lekarz, lekarz dentysta, odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2465 zł.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 kwietnia 2019 r.  poz. 862 wchodzi w życie 1 lipca 2019 r.

Taka kwota wynika z faktu, że począwszy od 1 lipca 2018 r. podwyżki powinny być realizowane corocznie (na 1 lipca) w wysokości 20 proc. różnicy między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, właściwym dla tej grupy, a wynagrodzeniem zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów.

Oznacza to, że kwota podwyżki powinna być co roku obliczana na 1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość wynagrodzenia zasadniczego na 1 lipca każdego roku.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473, z późn. zm.), w której wprowadzono obowiązek podwyższania pracownikom medycznym, zatrudnionym w podmiotach leczniczych, wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego (obliczonego w sposób wskazany ustawą).