W Busku Zdroju z dużymi nadziejami czekają na dentystę, czy słusznie?

ms
19-06-2019, 11:27
Starosta Buski zaprasza lekarzy dentystów do współpracy w zakresie leczenia stomatologicznego uczniów siedmiu szkół z terenu powiatu Busko – Zdrój. Dentysta ma załatwić wszystko: przede wszystkim mieć gabinet i kontrakt z NFZ. Władze Buska Zdroju oferują enigmatycznie współpracę w zakresie udzielania świadczeń stomatologicznych i działań profilaktycznych.

Uczniowie szkól i jednostek, prowadzonych przez Powiat Buski
1) I Liceum Ogólnokształcące, ul. A. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój,
2) Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. A. Mickiewicza 6, 28-100 Busko-Zdrój,
3) Zespól Szkól Techniczno - Informatycznych, ul. A. Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój,
4) Zespól Szkól Technicznych i Ogólnokształcących, ul. J. Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko -Zdrój,
5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, ul. Rehabilitacyjna 1, 28-100 Busko-Zdrój,
6) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Bronim 59, 28-100 Busko-Zdrój,
7) Zespól Szkól Specjalnych, ul. Starkiewicza 1, 28.100 Busko - Zdrój (szkota przyszpitalna).

Wstępne wymagania wobec lekarza dentysty
1) posiadanie prawa wykonywania zawodu
2) wykonywanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla uczniów szkół do ukończenia 18. roku życia w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,
3) wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów szkół do ukończenia 19. roku życia w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,
4) przystąpienie do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
5) rzetelne wykonywanie usług stomatologicznych w oparciu o wiedzę, umiejętności oraz postęp w tej dziedzinie medycyny, zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia,
6) realizowanie we współpracy ze szkołami edukacji  zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów,
7) niepobieranie opłat od uczniów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem ogłoszenia,
8) zachowanie w tajemnicy informacji i danych podlegających ochronie na mocy przepisów ustawowych, a także określonych jako niejawne.
9) zaopatrywanie się we własnym zakresie w materiały i artykuły medyczne, leki oraz inne materiały i usługi niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań wynikających z ogłoszenia, w tym m.in.: odzież roboczą zgodnie z aktualnymi wymogami, posiadanie: aktualnych szkoleń z zakresu BHP, aktualne badania profilaktyczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW,
10) powiadamianie szkół i uczniów o przewidywanym czasie trwania przerw w pracy gabinetu stomatologicznego z powodu nieobecności wynikającej z choroby, urlopu, awarii sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń stomatologicznych,
11) przekazywanie szkołom - na wniosek dyrektora - okresowych informacji na temat liczby uczniów, którym udzielono świadczeń w gabinecie stomatologicznym.

IV. Wstępne zobowiązania Powiatu Buskiego w zakresie objętym ogłoszeniem:
Powiat Buski zobowiązuje się do współpracy z lekarzem, za pośrednictwem szkól, w zakresie:
1) udzielania świadczeń stomatologicznych uczniom szkół,
2) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

V. Finansowanie świadczeń stomatologicznych, będących przedmiotem ogłoszenia:
Na warunkach umów zawartych przez lekarza na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu stomatologii finansowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

VI. Planowany okres realizacji zadania:
Okres realizacji zadania zostanie ustalony przez strony porozumienia z zastrzeżeniem, że każda ze stron może z ważnych powodów rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, bez obowiązku zapłaty odszkodowania.

Za ważne powody strony uznają:
a) nieuzyskanie przez lekarza kontraktu w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w prowadzonym przez siebie gabinecie stomatologicznym,
b) zaprzestanie finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne organy,
c) wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
d) utratę możliwości wykonywania zawodu lekarza dentysty,
e) inne okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu porozumienia.

VII. Dodatkowe informacje:
1) Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju pod numerem tel. 41-370-50-44 lub 41-370-50-33, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-1530.
2) Wstępne deklaracje współpracy - z określeniem własnych warunków współpracy oraz wskazaniem, których szkół dotyczy deklaracja współpracy - należy składać na piśmie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój, w terminie do 16 września 2019 r.