Lublin szczyci się programem profilaktyki próchnicy

ms
21-06-2019, 11:16
Jak realizować programy polityki zdrowotnej – priorytety, wytyczne, dobre przykłady - nad tym pochylali się samorządowcy, eksperci i praktycy na konferencji w Lublinie. Przekonują wciąż nieprzekonanych, że profilaktyka jest tańsza niż leczenie.

Samorząd Lublina realizuje osiem programów profilaktycznych. W 2019 r. ich budżet przekracza 3 mln zł. W skali kraju Lublin wyróżnia się programem przeciwdziałania próchnicy.

Dr Barbara Danieluk z Wydziału Zdrowia i Profilaktyki UM w Lublinie zapewnia, że miasto należy do nielicznych,  może pięciu, sześciu, w których na tak dużą skalę organizuje się profilaktykę zdrowia w zakresie jamy ustnej. W Lublinie funkcjonuje aż 63 gabinety stomatologiczne na terenie szkół.

„Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020” doprowadzić ma m.in. do redukcji wartości wskaźnika PUW o 5 proc. w populacji uczestniczącej w tym programie.

Adresaci programu 
Uczniowie lubelskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno – wychowawczych oraz ich rodzice.

Program składa się z kilku etapów: 
1) Akcja informacyjna. Narzędziem pozwalającym spełnić to założenie jest kampania informacyjno-edukacyjna nakłaniająca do aktywnego uczestnictwa w programie polityki zdrowotnej. Ze względów praktycznych ten element projektu jest skierowany przede wszystkim do rodziców. Są oni informowani o zaplanowanych działaniach za pomocą lokalnych mediów, strony internetowej miasta oraz poszczególnych placówek oświatowych; 
2) Uzyskanie zgody rodzica na udział ucznia w programie, a w przypadku ucznia powyżej 16 roku życia także jego zgody; 
3) Działania edukacyjne skierowane do uczniów I klas szkoły podstawowej i ich rodziców realizowane poprzez pogadanki na temat promocji zdrowia przeprowadzone na terenie placówki edukacyjnej. Młodzi uczestnicy programu są zaznajamiani z podstawowymi metodami dbania o higienę jamy ustnej, zaleceniami dotyczącymi profilaktyki próchnicy, chorób jamy ustnej i przyzębia, informowani o właściwym sposobie odżywiania; 
4) Udzielanie świadczeń zdrowotnych; 
5) Przeprowadzenie badań ankietowych oceny programu u rodziców i uczniów.

Sposób udzielania świadczeń 
Każdy uczestnik może nieodpłatnie skorzystać z całościowej, wszechstronnej opieki i leczenia stomatologicznego. Udział w programie jest dobrowolny, a o włączeniu do niego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Świadczenia spełniają następujące cechy: 
1) Działania programu skierowane są również do członków rodzin osób uczestniczących w programie; 
2) Świadczenia programu przeprowadzane są w pomieszczeniach spełniających wymagania stawiane przez prawo; 
3) Świadczeń w ramach programu udziela kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje; 
4) Dokumentacja medyczna, powstająca w związku z realizacją programu, jest prowadzona i przechowywana w siedzibie podmiotów leczniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych.

Sposób zakończenia udziału w programie 
Ze względu na charakter programu uczestnictwo w nim ma charakter ciągły, aż do momentu całkowitego opracowania ubytków w zębach lub zakończenia czasu trwania programu. Możliwe jest także zakończenie udziału ze względu na rezygnację uczestnika.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem