UM w Lublinie: asystenci - są wakaty

kan
06-06-2019, 09:15
Trwa konkurs na dwa stanowiska asystenta w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- udokumentowany dorobek naukowy,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- czynna znajomość języka obcego oraz czynna znajomość języka polskiego - w przypadku cudzoziemców.

Potrzebne dokumenty:
- podanie do dziekana, 
- C.V., 
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
- oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym – jeśli dotyczy kandydata
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko asystenta w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo -Twarzowej UM w Lublinie. 

Kandydaci mogą składać dokumenty u  Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału  Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM (ul. Chodźki 19, II piętro, pok. 205).

Termin składania dokumentów: 24 czerwca 2019 r. 

Więcej: umlub.pl